هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

عوامل مزاحمت‌های ساختمان‌سازی

بهروز فروغی نیا، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت: سه عامل میتواند از جمله دلایلی باشد که باعث شده با وجود مقررات قانونی و لازمالاجرا همچنان شاهد وجود کارگاههای ساختمانی مزاحم در سطح شهرها و رعایت نکردن حقوق شهروندی در این خصوص باشیم که عبارتند از:

۱ اطلاع و آگاهی نداشتن شهروندان از مقررات قانونی موجود که به طور قطع از طریق اطلاعرسانیهای لازم و مکرر توسط ارباب جراید بخصوص رسانه ملی میتوان این آگاهی را به شهروندان ارائه کرد تا در صورت مواجهه با چنین تخلفهایی که باعث سلب آسایش آنها میشود، به مراجع مربوطه قانونی مراجعه و با پیگیری جدی موضوع تا رفع کامل تخلفات صورت گرفته ضمن برخورداری از محیطی امن، به ایجاد فرهنگ نظارت مردمی در جامعه و حق طلبی نیز کمک شایان توجهی نمایند.

۲ اجرا نشدن صحیح قوانین و مقررات و نبود نظارت کامل بازرسان دستگاههای ذیربط باعث میشود این امکان و شرایط برای معترضان به حقوق مردم فراهمشده تا به منظور سودجویی یا راحتطلبی بیشتر، بیاعتنا به حقوق دیگران، اسباب تضییع حقوق سایرین را ایجاد کرده و دستیابی به منافع بیشتر را مقدم بر حفظ و احترام به حقوق شهروندان قرار دهند.

۳ ضعف برخوردهای قاطع قانونی با متخلفان از مقررات ملی ساختمان نیز یکی دیگر از عوامل مذکور است که اگر اینچنین نبود، هیچگاه طرح بحث مذکور، موضوعیت پیدا نمیکرد.