زنجیره‌های تولید در نمایشگاه ساختمان

شمار نشریه : 186

«شركت نمايشگاههاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران» به عنوان يكي از مهمترین شرکتهای تجاري و اقتصادي ایران با بهرهمندي از فضا، امكانات و تسهيلات نمايشگاهي منحصربهفرد و نیروهای متخصص، بستر و زمينه مناسبي را از طريق برپايي نمايشگاههاي تخصصي و بينالمللي جهت تولیدکنندگان، بازرگانان داخلي و خارجي مهيا ساخته است. «نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان» یکی از نمایشگاههای بزرگ و سالانه کشور است که مطابق تقویم چهاردهمین نمایشگاهی شرکت مذکور، از یکشنبه 19 تا چهارشنبه 22 مردادماه دوره چهاردهم آن برگزار میشود. به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان و نیز فعالیتهای مدیریت جدید شرکت سهامی نمايشگاههاي بینالمللی با محمد سعادتی پور، سرپرست روابط عمومی و امور بینالملل این شرکت گفتگو کردیم.

 

پیام ساختمان: مهمترین اهداف برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان و برنامههای در نظر گرفتهشده را بیان کنید؟

نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان یک پایگاه مهم و جامع در خصوص معرفی محصولات و خدمات در حوزه صنعت ساختمان کشور میباشد. با حضور در این فضا، علاوه بر امکان معرفی کلیه محصولات و خدمات، به معرفی فنآوریهای نوین و آشنایی با مبحث صنعتی سازی ساختمانها به جای سنتی سازی و همچنین توسعه صنعت ساختوساز و حرکت به سمت پیادهسازی     شیوههای مدرن و فرهنگسازی این شیوه بین عموم جامعه پرداخته میشود. در این راستا و به منظور تحقق اهداف برگزاری نمایشگاه، در نظر است از سوی شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ایران اقدامات قابلتوجهی از روز افتتاحیه تا برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان به همراه برپایی سمینارهای آموزشی و به منظور جلب رضایت مراجعهکنندگان، خدمات مطلوب به مشارکتکنندگان و بازدیدکنندگان ارائه شود.

پیام ساختمان:  به نظر شما نمایشگاه صنعت ساختمان در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و به ویژه صنایع مرتبط چه تأثیری دارد؟

صنعت ساختمان یکی از صنایع رو به رشد داخلی است که ضمن برخورداری از سابقهای کهن و باستانی، فاصله چندانی با همتای جهانی خود ندارد و آنچه در چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان ارائه خواهد شد، مصداق این مدعاست که تنها بنگاههای اقتصادی حق ادامه حیات خواهند داشت که هر روزشان متفاوت از دیروز و در جهت رشد و تعالی و پیشرفت، سپری میشود. رویکرد و هدف از برگزاری این نمایشگاه بر مبنای رشد و شکوفایی توسعه صادرات، توانمندسازی شرکتها از طریق آشنایی با دستاوردهای جدید، به نمایش گذاشتن زنجیرههای تولید اعم از ماشینآلات و تجهیزات و مواد اولیه و در نهایت مکانی برای رقابت در جهت تولید محصول باکیفیت در صنایع مرتبط بوده که در نهایت به نیازهای مشتریان پاسخ مثبت داده خواهد شد.

پیام ساختمان: با توجه به تغییر مدیریت در شرکت سهامی نمایشگاه، اهم برنامههای آتی و اولویتهای شرکت سهامی چیست ؟

شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ایران در راستای تحقق بیانیه ارزشهای سازمانی شرکت و به منظور دستیابی به معیارهای تعالی سازمانی، منطبق با استانداردهای جهانی و سیاستهای اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تدوین برنامههای عملیاتی خود در سال 1393 به شرح ذیل تلاش و گام بر خواهد داشت:

1. توسعه فضای سبز از طریق بهسازی و زیباسازی باغ ژاپنی                 

2. ارتقای سطح سلامت اداری از طریق شناسایی گلوگاههای فساد و ارائه راهکارهای کاهش آن

3.اجرای مقدمات طرح پدافند            غیرعامل                                           

4. ارتقای سطح امنیت و استانداردسازی محیط نمایشگاه از طریق ساماندهی و مکانیزاسیون سیستم کنترل محیطی و محاطی

5. طراحی و استقرار سیستم ثبتنام بازدیدکنندگان

6. استقرار و راهاندازی کیوسکهای اطلاعرسانی

7.بازنگری و اجرای نظام سنجش میزان رضایت ذینفعان شرکت (مشارکتکنندگان، بازدیدکنندگان و جامعه)

8.. تجهیز و ساماندهی سالنهای همایش و کنفرانس ها

9. توسعه و بهبود روابط با مشتریان از طریق استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

10. ساماندهی و توسعه سطح خدمات رسانی مرکز خدمات نمایشگاهی  

11. تدوین اثربخش شناسنامه نمایشگاههای داخلی

12. افزایش اعتبار شرکت از طریق بهبود گزارشها و تنظیم صورتهای مالی در راستای کاهش بندهای حسابرسی

13. افزایش سود از طریق کنترل بهینه مصارف و اعتبارات تخصیصی

14. تسهیل و شفافسازی فرایند تدارکات با استقرار نظام یکپارچه نرمافزار انبار و تدارکات

15. توسعه و نگهداری منابع انسانی از طریق بهبود سطح خدمات رفاهی کارکنان

16. طرح مکانیزه نمودن اسناد شرکت                    

17. توسعه و نگهداری منابع انسانی از طریق اجرای طرح طبقهبندی مشاغل کارکنان قراردادی

لیست برنامههای عملیاتی شرکت که بر اساس سیاستهای ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است:

1. بهبود مستمر سهولت انجام کسبوکار

2. پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات مبتنی بر فنآوری با ارزش افزوده بالا

3. بهبود و توسعه روابط تجاری بینالمللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی

4. رفع موانع توسعه بخش خصوصی

5. تسهیل در ارتقای سطح فنآوری و توسعه صنایع پیشرفته

6. سرمایهگذاری دولت در بخشهای زیرساخت ملی