ارسال نخستین خانه به ماه

شمار نشریه : 186

یک هنرمند سوئدی در حال جمعآوری بودجه برای ارسال نخستین خانه به ماه در سال 2015 است.

 این خانه ظرف چند دقیقه پس از ورود روی سطح ماه خود مونتاژ میشود. خانه مینیاتوری مزبور توسط «مایکل گنبرگ» اهل سوئد طراحیشده و به یک کلبه سوئدی شباهت دارد که به رنگ قرمز و سفید است.

این خانه با ابعاد سه در دو متر و ارتفاع 5/2 متر به اندازهای بزرگ است که میتواند یک انسان بالغ را در خود جای دهد. نوعی پارچه مخصوص، یک سازه کربنی را میپوشاند و این خانه پس از پرشدن با گاز، خود را میسازد. این عملیات ساختوساز در ماه چند دقیقه به طول میانجامد.

گنبرگ از سال 2003 بر روی پروژه «Moonhouse» با هدف قرار دادن یک خانه قرمز رنگ با گوشههای سفید روی ماه کار کرده است. پروژه هنری وی در سال 2010 و به دلیل بحران بودجه متوقف شد اما اکنون با سرمایه سالها تجربه و تلاش چند مهندس فضایی ارشد، 75 درصد آن کامل شده است.

شرکت فناوری فضایی آمریکایی Astrobotic که یکی از شرکای ناساست، چالش انتقال این خانه به فضا را برعهدهگرفته است و پرتاب و فرود آن روی ماه را برای ماه اکتبر سال 2015 برنامهریزی کرده است.

برای تحققبخشی به خانه مورد بحث بالغ بر 15 میلیون دلار لازم است و فقط 3901 دلار آن از طریق منبع یابی جمعیتی جمعآوری شده است. لازم به ذکر است که این نخستین خانه روی کره ماه خواهد بود.