دادگاه ویژه جرایم ساختمانی!

شمار نشریه : 185

فروتنی هم فیالواقع بد صفتی نیست. یعنی بد که نیست هیچ، خیلی هم خوب است.  نمونهاش همین خود ما که در خصوص ساختوساز، به ویژه انواع و اقسام تخلف و جرائم ساختمانی تبحر و تسلط داریم و آنها را به کار میبندیم، ولی نمیدانیم که چرا ما هنوز دادگاهی ویژه اینگونه جرائم نداریم. یعنی برای یکی از اقشار زحمتکش بسازوبنداز محترم، یا یک متخلف و یا مجرم ساختمانی گرانقدر، باید همچنان مثل مردم عادی، یک پرونده عادی تشکیل بشود و در دادگاهی عادی به تخلفات عادی او رسیدگی شود؟ حالا اصلاً ما هیچ؛ آن قاضی محترم که به اینطور پروندهها رسیدگی و حکم صادر میکند نباید به امور مهندسی و ساختوساز مسلط باشد؟ حالا شما نقداً صفت فروتنی را به جمیع کمالات و جمالات ما اضافه کنید و بعد بروید دنبال اینکه چرا ما دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم ساختمانی نداریم و اصلاً داشتن اینچنین دادگاهی مفید است یا نه.