هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دادگاه ویژه جرایم ساختمانی!

فروتنی هم فیالواقع بد صفتی نیست. یعنی بد که نیست هیچ، خیلی هم خوب است.  نمونهاش همین خود ما که در خصوص ساختوساز، به ویژه انواع و اقسام تخلف و جرائم ساختمانی تبحر و تسلط داریم و آنها را به کار میبندیم، ولی نمیدانیم که چرا ما هنوز دادگاهی ویژه اینگونه جرائم نداریم. یعنی برای یکی از اقشار زحمتکش بسازوبنداز محترم، یا یک متخلف و یا مجرم ساختمانی گرانقدر، باید همچنان مثل مردم عادی، یک پرونده عادی تشکیل بشود و در دادگاهی عادی به تخلفات عادی او رسیدگی شود؟ حالا اصلاً ما هیچ؛ آن قاضی محترم که به اینطور پروندهها رسیدگی و حکم صادر میکند نباید به امور مهندسی و ساختوساز مسلط باشد؟ حالا شما نقداً صفت فروتنی را به جمیع کمالات و جمالات ما اضافه کنید و بعد بروید دنبال اینکه چرا ما دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم ساختمانی نداریم و اصلاً داشتن اینچنین دادگاهی مفید است یا نه.