ساخت فیلم‌های پلیمری برای مقاوم‌سازی ساختمان

شمار نشریه : 185

یک تیم تحقیقاتی در انگلستان برای اولین بار موفق به طراحی و تولید فیلمهای پلیمری شده است که در بافت بتن، آجر و سیمان به کار گرفته میشوند و مقاومت و سختی آنها را تا بیش از 30 درصد افزایش میدهند.

در مرحله اول یک پلیمر سخت به نام پلیپیرول به همراه پلییول بورات که به صورت یک ماده ژلهای نرم است، با یکدیگر ترکیب میشوند و سپس این ترکیب در برابر مولکولهای بخار آب قرار میگیرد. این ماده پلیمری بخار آب را به سرعت جذب کرده و بافت داخلی پلیپیرول را مقاوم میسازد.

خاصیت این فیلم پلیمری این است که از دو ماده پلیمری کاملاً متفاوت برخوردار است و میتواند در برابر شرایط مختلف آب و هوایی از خود مقاومت نشان دهد. این فیلمها به ضخامت 2 میکرومتر طراحیشدهاند و دارای دو لایه به هم چسبیده هستند. لایهای از پلیاوره صنعتی برای قدرت چسبندگی این دو لایه پلیمری به کار گرفته شده است که درعینحال از تغییر شکل و رنگ فیلمهای پلیمری جلوگیری میکند.

 از دیگر مزایای کاربرد فیلم پلیمری در مقاومسازی ساختمان، مقاومت آن در برابر هوای مرطوب است که اجازه نفوذ آلایندهها به داخل سازه را نمیدهد. نکته قابلتوجه اینجاست که در زمان ریزش برف و باران، قدرت و ماندگاری فیلمهای پلیمری افزایش مییابد و درعینحال مقاومت بدنه ساختمان نیز تأمین میشود. بنابراین در ساخت خانههای مسکونی در مناطق مرطوب و بارانی میتوان از این فیلمهای پلیمری استفاده کرد و ماندگاری و طول عمر ساختمان را تا بیش از دو برابر افزایش داد.

فیلمهای پلیمری به دلیل انعطافپذیری بسیار بالای خود در اندازههای متفاوت دیواره، قالب بتن، آجر و سیمان قابل نصب خواهند بود.