قانون پیش‌فروش ساختمان اجرایی شد

شمار نشریه : 185

هیئت دولت متن آییننامه اجرایی قانون پیشفروش ساختمان را تصویب و ابلاغ کرد. قانون پیشفروش ساختمان که در سال89 به تصویب رسید طی این چند سال به خاطر آنچه اختلاف قوای مجریه، قضائیه و مقننه نسبت به برخی مفاد لحاظ شده در قانون عنوان میشد، امکان تهیه و تصویب آییننامه اجرایی آن فراهم نبود.

بر اساس این گزارش، تخلفاتی همچون پیشفروش یک واحد به چند نفر، تأخیرهای طولانی در تحویل به موقع واحد و همچنین کمفروشی در مصالح بهکاررفته، و برخی دیگر از تخلفات، کلاهبرداری و سوءاستفادههای رایج در بازار پیشفروش از جمله مواردی است که به نظر میرسد، در پیشنویس آییننامه مورد نظر یکسری ابزار کنترلی در نظر گرفته شده است.

مهمترین بخش از قانون پیشفروش ساختمان، ممنوعیتی است که قانونگذار برای تنظیم قرارداد پیشخرید در بنگاههای املاک پیشبینی کرده است که به دنبال اعتراض مشاوران املاک باعث شده تا تدابیری در نظر گرفته شود تا هنگام تنظیم آییننامه اجرایی قانون پیشفروش، این محدودیت مرتفع شود. با این حال، بعد از چندین بار رفت و برگشت پیشنویس آییننامه اجرایی قانون پیشفروش ساختمان بین وزارتخانههای دادگستری، راهوشهرسازی، سازمان ثبت اسناد و سایر نهادهای ذیربط، اواخر سال گذشته این پیشنویس در کمیسیونهای زیربنایی و اقتصادی هیئت دولت، با تصویب نهایی آن در هیئت دولت، عملاً مجوز اجرای قانون پیشفروش صادر شد.

به گفته وزیر دادگستری بر اساس مصوبه دولت ثبت قراردادهای پیشفروش در دفترخانهها اجباری میشود. در این آییننامه به مسائلی

از قبیل نحوه تنظیم قرارداد، نحوه محاسبه نهایی مساحت و قیمت ملک پیشفروش شده ترتیبات پیشخرید یک واحد توسط چند نفر، تکالیف شهرداری و سایر مراجع قانونی هنگام صدور پروانه ساخت، تکالیف مهندس ناظر در مراحل پیشرفت عملیاتی ساختمانی، تکالیف پیش فروشنده در خصوص بیمه حوادث، نحوه فسخ قرارداد پیشفروش چگونگی واگذاری ملک پیشفروش شده، نحوه محاسبه مأخذ حق الثبت و ضمانت اجرای تخلف از تعهدات پرداخته شده است.