هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سیستم دال مجوف

در این نوع سیستم که به سیستم U-Boot نیز مشهور میباشد ، حجمهای پرکننده به صورت مکعبی طراحی گردیده و ابعاد و فاصله حجمها از یکدیگر به نحوی است که در نهایت مقطع سقف به صورت I      ( آی ) شکل میگردد . بنابراین سیستم سقف از حالت دو دال تخت از هم گسسته ،تبدیل به سقف با تیرچههای I ( آی) شکل دوطرفه میشود و تمامی مشکلات مربوط به دالهای مجوف از جمله برش ، خزش و جمع شدگی بر طرف میگردد ، لذا هیچگونه محدودیت دهانهای برای این سیستم وجود نخواهد داشت . تیرچههای شکل میبایست تمامی ضوابط مربوط به ابعاد ، خمش و برش یکطرفه آییننامههای طراحی را اقناع نموده تا بتواند  I عملکردی صحیح داشته باشد. با وجود مزایای فراوان این سیستم نسبت به سایر سیستم های دال مجوف ایرادات تکنیکی و اجرایی نیز در این حجمها مشاهده میگردید که در ذیل به آن اشاره میگردد :

1-ابعاد حجمهای U-Boot معمولاً 52*52 است  که باعث میشود بتن در زیر حجم خوب حرکت نکرده و سقف معمولاً دارای چندین حفره میباشد

2-زیر حجمها به صورت باز بوده که این امر موجب میشود بتن داخل فضای حجم گردیده و سقف سنگین تر گردد .

3-اتصال حجمها به یکدیگر توسط قطعه اتصال انجام میپذیرد که به کرات مشاهده گردیده این قطعات در حین بتنریزی در اثر فشار پمپاژ بتن از حجم جدا گردیده و این امر  باعث حرکت احجام از محل استقرار خود میشود .

-سیستم دال مجوف با استفاده از قالبهای توخالی مکعبی ماندگار اصلاحشده

 این نوع سیستم که به سیستم U-Boot Modified  نیز مشهور میباشد، ضمن آنکه  تمامی مزایای سیستم U-Boot ازجمله سیستم تیرچهای دوطرفه I شکل ، عدم داشتن محدودیت دهانه و عدم مشکلات خزشی و جمع شدگی دال را دارا میباشد ، معایب تکنیکی و اجرایی سیستم U-Boot نیز در این سیستم به شرح ذیل برطرف گردیده است :

1-ابعاد احجام Modified U-Boot   30*30  بوده که موجب میشود بتن بسیار روان تر در زیر احجام حرکت نموده و سقف فاقد حفره گردد

2-حجمها به صورت کاملاً بسته تولید میگردد و مشکل ورود بتن به حجمها برطرف گردیده است

3-اتصال احجام به یکدیگر به صورت نر و ماده بر روی حجم تعبیه گردیده و امکان جدا شدن احجام در حین بتنریزی از بین می رود .

الزامات فنی و نحوه و اساس محاسبات این سیستم سقف اجمالاً به شرح ذیل میباشد :

1-محاسبات برای خمش و خیز این سقفها هم توسط برنامه SAFE انجامشده و هم به صورت دستی و بر اساس آییننامه ACI-318-08 انجام میپذیرد و بحرانیترین حالت برای طراحی سقف انتخاب میگردد . جهت محاسبات دستی  برای خمش و خیز سقف ، لنگرهای طراحی برای دالهای تخت به روش تحلیل مستقیم و یا روش قاب معادل محاسبه گردیده و اینرسی دال سقف در وسط دهانه برای هر تیرچه I شکل نیز به دست میآید .

2-در محل اتصال دال به ستون میبایست اثرات خمشی ناشی از لنگرهای نامتعادل کننده را بر اساس آییننامه ACI-318-08 را نیز در نظر گرفت ، ضمناً میتوان از کمک لنگر مقاوم خمشی کلاهکهای برشی در طراحی خمشی دال بهره جست .

3-کنترل برش یکطرفه در این دالها کاملاً مانند تیرها انجام میپذیرد

4-در کنترل برش دوطرفه سوراخ کننده در این دالها باید اثرات برشی ناشی از لنگرهای نامتعادل کننده در محیط نزدیک ستون و یا دیوار و برش در ناحیه بحرانی خاص که با توجه به شکل کلاهکهای برشی به دست میآید را به طور توأمان در نظر گرفت

5-طراحی کلاهکهای برشی بر اساس آییننامه ACI-318-08 انجام میپذیرد

6-در طراحی لرزهای سقف کنترل دو نکته دارای اهمیت حیاتی است :

- اولاً درجه صلبیت دیافراگم سقف باید بر اساس آییننامه 2800 باید محاسبه گردد . شایانذکر است به دلیل استفاده از سیستم بار بری جانبی دیوارهای برشی و تمرکز نیروی برشی سقف در محل اتصال دیوارها ، دیافراگم سقف باید به صورت صلب کامل باشد

-ثانیاً با توجه به عملکرد صحیح لرزهای در زمینه انتقال نیروی برشی زلزله از دیافراگم سقف به عناصر باربر جانبی باید در دیافراگم، عناصر جمع کننده (Collector) و عناصر لبه (Chord) پیشبینی گردد .

7-در مورد اجرای سقف نیز موارد ذیل حتماً باید در نظر گرفته شوند :

-اعمال خیز منفی مناسب قبل از اجرای بتنریزی سقف که متناسب با دهانهها در نقشههای اجرایی ذکر میگردد .

-چیدمان و زمان باز نمودن پایههای اطمینان در زیر سقف پس از باز نمودن قالببندی زیر سقف  میبایست  بر اساس آییننامه ACI-318-08 و با نظر ناظر عالیه انجام پذیرد .

 

ارائه دهنده مقاله:

                 شرکت آرمه گستر