دست سرمايه‌گذاران را به گرمي مي‌فشاریم

شمار نشریه : 185

شهردار شهر جديد هشتگرد گفت: با توجه به اينكه شهر ما يك شهر با زيرساخت هاي مختص به خود مي باشد و با درنظر گرفتن پتانسيل هاي بالاي اين شهر، شرايط بسيار ويژهاي جهت سرمايه گذاري وجود دارد.

كامران عظيم زاده نكات مثبت اين شهر را زيرساخت هاي تازه و نو، واقع شدن در مسير اتوبان تهران قزوين، آب و هواي معتدل کوهستانی، نزديكي به پايتخت، ايجاد و راه اندازي مترو و ... برشمرد و افزود: اين نكات بستر را براي سرمايه گذاري آماده كرده است و اميدواريم شاهد مشاركت بخش خصوصي و سرمايه گذاري بيشتري در اين شهر باشيم.

شهردار شهر جديد هشتگرد با اشاره به امضاي تفاهمنامه سه ساله با سازمان همياري شهرداري هاي استان البرز جهت پيشبرد پروژه هاي عمراني و توسعه شهر، يادآوري كرد: شهر ما با تمامي امكانات و شرايط ويژهای که دارد، دست تمامي سرمايه گذاران را در انجام پروژهها به گرمي مي فشارد.

 وی پروژه هاي پيش بيني شده در سال 93 كه به صورت مشاركتي با بخش خصوصي طراحي شده است را مجموعه رفاهي، تفريحي و گردشگري باغ ملل، بيمارستان 96 تخت خوابي و شهرك صنعتي طلا و جواهر ذکر کرد و تاکید کرد: مجموعه شورا و شهرداري آمادگي همكاري با سرمايهگذاران را دارد و از مشاركت بخش خصوصي و سرمايه گذاران در حوزه هاي مختلف به ويژه گردشگري، درماني و ورزشی استقبال مي کند.