هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فـاجعه در کمین است

ضمن عرض ادب و آرزوي توفيق روزافزون براي کلیه همكاران پرتلاش نشريه وزين پیام ساختمان و نظر به گسترش روزافزون استفاده از تكنولوژي هاي نوين در عرصه ساختوساز،اینجانب به عنوان عضو كوچكي از اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از بدو فعاليت حرفهای،در جهت كاربرد اصولي تكنولوژي هاي مدرن در مبحث ساختمان دغدغه خاطر داشته و دارم،توجه جنابعالي را به مطالب ذيل معطوف میدارد :

در طرحهای اجرایی بهسازي و مقاومسازی، به ويژه فونداسيون ها و سازههای بتنآرمه، نياز به آرماتورهاي ريشه(آرماتورانتظار) امكان عملكرد  يكپارچه بخشهای قديم و جديد را فراهم میسازد.آرماتورهاي ريشه بايد از چسبندگي كافي با بتن قبلي برخوردار بوده تا قبل از جاري شدن از محل اوليه استقرار خود جدا نشود.

كاربرد اين فناوری( كاشت آرماتور يا بولت به وسيله انكرهاي شیمیایی ويژه تحت عنوان چسب كاشت آرماتور) روند اجراي بسياري از پروژهها را سريع، آسان و در نتيجه بسيار اقتصادي خواهد نمود .بهرهگیری از تكنولوژي مذكور در دهه70 هجري شمسي در ميهن عزيزمان سرعت گرفت وليكن متأسفانه به دليل عدم نظارت مطلوب و كم اهميت تلقي نمودن سيستم یادشده، طبق معمول ورود دستهای پنهان، سيستم هاي سودجو و بعضاً دخالت افراد ناآگاه با استفاده از مصالح غیراستاندارد به موضوعي عادي و پیشپاافتاده تبديل شده است .

با توجه به ظهور پرسرعت  تكنولوژي هاي مدرن در مقوله ساختمانسازی و شتاب روزافزون در اين زمينه ، (استفاده از تكنولوژي كاشت آرماتور يا بولت در بتن مسلح) در پروژههای ساختماني ، اجتنابناپذیر است و الزام ضرورت استفاده گسترده از آن در پروژههای فعلي بر هيچ متخصصي پوشيده نيست .

به ظاهر مشاهده میشود كه اجراي سيستم فوقالذکر عملاً فاقد پیچیدگیهای خاص اجرایی است و ليكن در حين اجرا، اغلب مسائلي بروز مینماید كه رفع آن و كنترل ظرافتهای اجباري در روند انجام عمليات مجريان اين سيستم فقط با حضور افراد متخصص و صاحب تجربه امکانپذیر است .

بروز مشكلات زماني مشهود خواهد بود كه اجراي آن توسط افرادي نا آشنا به اصول و ضوابط اجرای جداول فني، حداقلهای مسائل سازهای و همچنين دخالت افرادي كه به اصول مهندسي زلزله آگاه نيستند، صورت گیرد.   (رجوع شود به صفحات نیازمندیها در روزنامههای پرتيراژكشور-بخش خدمات ساختماني تخريب ساختمان).

برخلاف تلاش جدي صورت پذيرفته به منظور انجام فرهنگسازی استفاده صحيح و کاملاً اصولي از اين سيستم، متأسفانه در سراسر كشور و به ويژه در پروژههای ملي كشور(مسكن مهر) شاهد گسترش روزافزون اجراي غلط سيستم یادشده توسط افراد ناآگاه و بعضاً سودجو، همچنين استفاده از مصالح نامرغوب(دستساز)و تولید بدون ضابطه آن به وسيله افرادي از همين گروه هستيم كه توسط هيچ مرجع معتبري هم كنترل نمیشوند .

عدم اطلاع كافي مجريان ساختماني، معماران تجربي، تکنسینها و مهندسين از دستورالعملها و وجود كالاي باکیفیت و اصلي باعث میشود كه بعضاً بدون توجه به جوانب موضوع و صرفاً به لحاظ كسب اطلاعات ناقص  از سوي همكاران، توسط افراد فاقد صلاحيت اقدام به اجراي بدون ضابطه سيستم یادشده بنمايند .از جمله میتوان به كاربرد مصالح متفرقه توسط اين گروه از مجريان غیرحرفهای اشاره نمود . ذكر اين نكته ضروري است : كيفيت محصولات غیراستاندارد مورد استفاده ايشان، صرفاً با يك نوبت اعمال تست كشش توسط مجري و به صورت شفاهي توسط مجريان غیرمجاز تضمين میگردد .

اين حقير به عنوان عضو كوچكي  از جامعه  مهندسين عمران كه از بدو ورود به دانشگاه در خصوص سيستم مذكور ، مطالعه و پژوهشهای گستردهای  را به عمل آورده است، اعلام آمادگي مینماید تا به سرعت گام هائي مطلوب در جهت اصلاح فرهنگ اجرایی سيستم یادشده برداشته شود .

ضرورت دارد به منظور شناسایی كالاهاي استاندارد واقعي و اجراي اصولي آن تحت نظارت افراد متخصص كه به مسائل فني پروژهها و روشهای صحيح اجراي عمليات مقاومسازی ابنيه، اشراف كامل دارند، اقدام عاجل به عمل آوريم، زيرا ادامه اين مسير و تداوم فرهنگ اجراي غلط  سيستم نامبرده باعث تخریبهای پيدا و پنهان و متعاقب آن ايجاد ضررهاي مالي و در ادامه، حتي صدمات جاني بسياري خواهد شد .

سخن آخر  اينكه  اتفاق مذكور را میتوان فاجعه خفته ناميد چون ساختمانهای مقاوم و مستحكم اين كشور و متأسفانه بخش اعظمي از پروژههای ملي ميهن عزيزمان را هم در بر گرفته است و در صورت بیتوجهی به اين مهم و ادامه همين روال غلط و تأسفبار توسط افراد ناآگاه به مسائل فني و تخصصی سازه و ساختمان، شاهد حوادث ناگوار و جبرانناپذیری در آیندهای نامعلوم خواهيم بود .

اميد است با انعكاس شايسته مطلب ارائهشده ، گامهای موثر تري در مسير اعتلاي عمر مفيد ابنيه كشورمان برداشته و سهمي اندك در پيشرفت روند اصولي سازندگي در ميهن عزيزمان داشته باشيم .

عليرضا آشمند