هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پرسش و پاسخ حقوقی

اینجانب برای ساخت ملک خویش با شرکتی به نام شرکت سهامی خاص... آشنا شدم اما پس از مدتی متوجه شدم که این شرکت فقط یک عضو دارد و با اینکه با شرکت قرارداد منعقد نمودم اما نگران شدم که مبادا شرکت کلاهبرداری باشد چون مدیرعامل شرکت مدعی است که سهام شرکت همگی متعلق به خودش است و هیچگونه عضو دیگری ندارد، لطفاً راهنمایی کنید؟

با توجه به تعریف شرکت سهامی در ماده(1) قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و اینکه طبق ماده3 قانون مزبور در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد، خرید هر درصد سهام شرکت سهامی عام یا خاص توسط شخص حقیقی یا حقوقی واحد موجب خروج شرکت خریداریشده از دایره مشمول و حکومت مقررات حاکم بر شرکتهای سهامی میشود.  بهتر است شما بیشتر در خصوص شرکت فوق تحقیق کنید و سوابق قبلی شرکت در زمینه ساختوساز را بررسی نموده یا ساختمانهایی را که قبلاً توسط این شرکت ساختهشده را از نزدیک ببینید. چنانچه شرکت مدعی است برای اولی نبار چنین اقدامی میکند بهتر است از تصمیمی که گرفتید منصرف شوید زیرا به نفع شما نیست و مستندات شما برای ابطال قرارداد فی مابین عدم اعتبار شرکت با توجه به مقررات مربوط به ثبت شرکتها میباشد.

اینجانب برای ساخت ملک خویش با شرکتی به نام شرکت سهامی خاص... آشنا شدم اما پس از مدتی متوجه شدم که این شرکت فقط یک عضو دارد و با اینکه با شرکت قرارداد منعقد نمودم اما نگران شدم که مبادا شرکت کلاهبرداری باشد چون مدیرعامل شرکت مدعی است که سهام شرکت همگی متعلق به خودش است و هیچگونه عضو دیگری ندارد، لطفاً راهنمایی کنید؟

با توجه به تعریف شرکت سهامی در ماده(1) قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و اینکه طبق ماده3 قانون مزبور در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد، خرید هر درصد سهام شرکت سهامی عام یا خاص توسط شخص حقیقی یا حقوقی واحد موجب خروج شرکت خریداریشده از دایره مشمول و حکومت مقررات حاکم بر شرکتهای سهامی میشود.  بهتر است شما بیشتر در خصوص شرکت فوق تحقیق کنید و سوابق قبلی شرکت در زمینه ساختوساز را بررسی نموده یا ساختمانهایی را که قبلاً توسط این شرکت ساختهشده را از نزدیک ببینید. چنانچه شرکت مدعی است برای اولی نبار چنین اقدامی میکند بهتر است از تصمیمی که گرفتید منصرف شوید زیرا به نفع شما نیست و مستندات شما برای ابطال قرارداد فی مابین عدم اعتبار شرکت با توجه به مقررات مربوط به ثبت شرکتها میباشد.

اعظم عرب مغار

وکیل پایه یک دادگستری