خیرین تهرانی روستای دالنجان را جابه‌جا می‌کنند

شمار نشریه : 185

خیرین تهرانی برای جابهجایی روستای " دالنجان" از توابع شهرستان فاروج در خراسان شمالی اعلام آمادگی کردهاند.

این روستای 80 خانواری بر بستر شیبداری قرار گرفته و به علت فرسودگی بافت مسکونی، با اندک زمینلرزهای احتمال ریزش سقفهای آن بر سر ساکنان وجود دارد.

امانالله حسینپور، مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: تاکنون خیرین تهرانی برای رفع آثار محرومیت از چهره این روستا افزون بر 30 میلیارد ریال هزینه کردهاند که 5/6 میلیارد ریال از این اعتبار برای حل مشکل آب آشامیدنی روستا هزینه شده و خیرین تعهد کردهاند با جابهجایی روستا، 80 واحد مسکونی، یک باب مدرسه و یک باب درمانگاه برای آنان ساخته و برای 80 نفر نیز شغل پایدار ایجاد کنند.

وی افزود: کار تسطیح در زمین بهمنظور آغاز ساختوساز منازل جدید مسکونی برای اهالی روستای محروم دالنجان فاروج به انجام رسیده است. مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی، درپایان گفت: این استان یکی از پنج استان منتخب کشور برای ایجاد و راهاندازی مراکز نیکوکاری امداد محله است.