هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازدید سرزده از سازمان میراث فرهنگی

رئیسجمهور درآخرین روز از هفته میراث فرهنگی با حضور سرزده در سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری به دیدار از این سازمان، معاونان و مدیران ارشد پرداخت.

رئیس جمهوردر این بازدید بدون حضور خبرنگاران ، ضمن تبریک هفته میراث فرهنگی، شیوه رفتار با گردشگران خارجی و داخلی را مهم، و مقدم بر اهمیت آثار و اماکن تاریخی دانست و از مسئولین سازمان میراث فرهنگی خواست تا با گردشگران بهویژه گردشگران خارجی، با اخلاق، ادب و مهماننوازی ویژه ایرانی و اسلامی برخورد شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، رئیسجمهور دربخش دیگر از سخنان خود گفت: میتوان با حفظ شئون اسلامی و توجه به امنیت ملی، در برخورد مناسب با گردشگران خارجی، ایرانیت و اسلامیت را توأم با اخلاق و رفتار خوب به گردشگران معرفی کرد.

رئیسجمهور همچنین  به موضوع مرمت و حفاظت از آثار و بناهای تاریخی کشور پرداخت  و گفت: معماری و طرحهای شهرسازی قرون گذشته، برای گردشگران بسیار جذاب است که میتوان فرهنگ و تمدن کهن ایرانی و اسلامی را از این زاویه به گردشگران، بهویژه گردشگران خارجی معرفی کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، یک خشت باستانی دستساز مربوط به "تپه ازبکی" در روستای ازبکی استان البرز به رئیسجمهور هدیه داد که نمونهای از آن در ویترین سالن شماره 3 سازمان ملل قرار دارد.

 این خشت دستساز، از نخستین دستساختههای بشر در ایران است که باستانشناسها قدمت آنرا مربوط به اواسط هزاره هفتم قبل از میلاد مسیح (حدود 9هزار سال پیش) دانستهاند. تپه ازبکی از تپههای بهجای مانده از دوران باستان است که براساس بررسی باستانشناسها قدمت آن به دوره ماد میرسد. بهگفته پروفسور یوسف مجیدزاده، اهمیت آثار یافتشده از تپه ازبکی با دوره تمدنی سیلک برابری میکند.