هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طرح تفصیلی ناجی معماری تهران

طرح تفصیلی که در هفت بخش کلی(تراکم ساختمانی مجاز، شبکه معابر و دسترسی، توده گذاری، پلاکها، بلندمرتبه سازی، پارکینگ و حفاظت از میراث تاریخی) تدوین شده است، تهران را به چهار پهنه اصلی سکونت، فعالیت، مختلط و فضای سبز تقسیم میکند.طبق این تقسیمبندی، زمینهای تهران بر حسب قرار گرفتن در هر یک از این چهار محدوده، مشمول یکی از انواع ساختوساز و قوانین مربوط به آن خواهند شد.ولی آیا چنین طرحی قابلیت اصلاح الگوهای نادرست معماری و رفع معضلهای کنونی را دارا است؟

طرح تفصیلی نخستین طرح ارائهشده در این خصوص نیست. پیش تر نیز طرحهای مشابهی در این خصوص ارائه شدند که هیچ یک تأثیر چندانی در رفع معضلهای معماری در تهران نداشتند. برخی معتقدند این طرح نیز قابلیت رفع این مشکلات را ندارد؛ چرا که از زمان رونمایی تاکنون بارها مورد بازبینی قرار گرفته و بسیاری عقیده دارند باید اصلاحات فراوانی روی آن انجام شود.

در صورت رفع این مشکلات نیز نباید این نکته را از یاد برد که گستردگی معضلات معماری در تهران، علاوه بر تصحیح الگوهای اجرایی و آموزشی معماری از سوی مردم و مسئولان، نیازمند زمان است و نمیتوان از یک طرح انتظار معجزه داشت. البته مقامات شهرداری و شورای شهر تهران اعتقاد دارند بعد از اصلاح نهایی و اجرایی شدن این طرح، قادر خواهند بود تا حد زیادی از مشکلات ساختوساز در تهران بکاهند.

نادری، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در این خصوص گفت: طرح تفصیلی شهر تهران با دیدگاهی کالبد نگر و با در نظر گرفتن تمامی جوانب به ایجاد شهری یکپارچه از نظر ساختار و کمیت اندیشیده است؛ این کلیت نگری طرح تفصیلی مشتمل بر تمامی ساخت و سازها میشود و به گونهای تمهیدات لازم در ضوابط و مقررات طرح گنجاندهشده تا ضعفهای ایجادشده در کالبد شهر تهران ترمیم و اصلاح شود.

نادری همچنین عقیده دارد در پی اجرای این طرح علاوه بر جهش الگوی معماری در آینده، نقصهای گذشته نیز تحت تأثیر مجاورت با آثار جدید مرتفع خواهد شد.