برج گردباد در چین

شمار نشریه : 185

طرح پیشنهادی شرکت معماری HSA، برنده مسابقه طراحی مجموعه ساختمانی شرکت مشاورین حقوقی Fangda در شنزن چین واقعشده و سایت زمین به مساحت 300 هزار مترمربع را به گردابی از دفاتر، فروشگاهها و فضاهای تفریحی و سرگرمی مبدل نموده  است. در این طرح یک مرکز تحقیقات پیشرفته و توسعه تکنولوژی بر آسمان برافراشته شده است. از الزامات مسابقه، طراحی و ادغام پایانه اتوبوس واحد در طرح بود زیرا طبق پیشبینی و محاسبات رسمی دولت 55 درصد از کاربران مجموعه از طریق اتوبوس به محل دسترسی خواهند داشت.

 شرکت معماری HSA از همین عنصر ایستگاه اتوبوس به عنوان نقطه شروع استفاده نمود و مرکز مجموعه تبدیل به گرهای فضایی شد که رو به بالا به چشم گردباد متصل میشود و چهار برج اداری به دور آن در گردش هستند.

 نوارهای خطی روی زمین و سطوح پایه کرسی به طور یکپارچه چرخیده و تبدیل به پترن های منظم منفذ دار شدهاند و این منحنیهای پویا فضاهای تجاری را کنار هم گرد آورده که خصیصه معمول "کار- مثل همیشه" برجهای پوشش شیشه و آلومینیومی را با خود به همراه دارند.

 کاربران ساختمان که از اتوبان اصلی به سمت این مجموعه می آیند هر دفعه چشمانداز منحصر به فردی از هر برج مشاهده مینمایند زیرا نورگیرهای عمودی بر روی نمای شیشهای با عبور خورشید به جلو آمده و نمایان میشوند تا افراد داخل برجها از تابش نور نامطلوب مصون بمانند.

 میادین، فضاهای سبز و آب نماها درون این نوارهای تابیده شده در هم ادغام شدهاند و یک معماری به هم پیوسته خلقشده که خطوط افقی میان فضای خرید پایین و فضای کار فوقانی را محو نموده و درحالیکه یک نیروی دافعه و گریز از مرکز میان برجها وجود دارد، لایههای مختلف حلقه مرکزی به خوبی در هم آمیختهشدهاند تا یک فضای منسجم مرکزی برای خرید ایجاد شود. شرکت HSA معتقد است این فضاهای خرید از رفتوآمد دائمی مشتریان نشئت خواهد گرفت که درخور یک فضای پویای متمرکز شهری است.