پارک فناوری لینز

شمار نشریه : 185

ارتباط با محیط اطراف در این مجموعه در درجه اول قرار دارد. بدین معنا که طرح رابطهای با کمپ دانشگاه، ساختمانهای مسکونی مجاور و محوطههای طبیعی برقرار کرده و یک سازگاری میان هریک از ساختمانهای جدید و واحدهای ساختمانی قدیمی تر ایجاد میکند.از قرار معلوم، این ساختمان به صورتی شاد و سرزنده هم در پلان و هم در مقطع با محیط پیرامونی خود و ساختمانهای مسکونی از طریق اختلاف ارتفاعها و انحناهایی ارتباط برقرار میکند و با این روش از یک ساختار ساختمانی سخت و غیر منعطف جلوگیری میکند.

با پایین رفتن از طریق یک سرازیری و ایجاد محوطه ورودی در زیر سطح خیابان، مسیری ارتباطی در طبقه همکف به کمپ دانشگاهیِ موجود ایجاد کردند.

لنداسکیپ در میان، بالا و از طریق ساختارهایش به همراه بالهای اداری شناورش به سطح زمین جریان می‌‌یابد و با ساختمان ترکیب می‌‌شود درحالیکه بیانی جدید از کمپ را شکل می‌‌دهد.آتریوم وسیع داخلی، تمام طبقات را به یکدیگر مرتبط ساخته و به نور اجازه می‌‌دهد تا این فضا را تماماً تا طبقات پایین تر روشن ساخته و از این طریق یک فضای علمی سیال و انتقالدهنده را موجب شود.

دیوارها در نتیجه دهانههای بزرگ و ساختمانهای پل مانند مورد نیاز یا تغییر شکل منتج از آن، به صورت اتفاقی قرار نگرفتهاند؛ در عوض، بزرگترین آنها به گونهای قرار دادهشده تا دقیقاً با نقاط دارای بیشترین تغییر شکل، تلاقی پیدا کند. با این روش ظاهر ساختمان متنوع می‌‌شود درحالیکه نشانه بارز طراحی داخلی، شخصیت مرتفعش می‌‌باشد و خلق تعاملی می‌‌کند که توسط کاربرد لایههایی با ضخامتهای متفاوت که در فواصل مختلف قرار دارند، ارتفاع گرفته است. در نهایت، حتی عناصر مجزای نما، با یکدیگر ارتباط برقرار می‌‌کنند.