هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساختمان De Rotterdam در هلند

شرکت ساختمانی OMA مجموعه ساختمان De Rotterdom  واقع در بندر روتردام هلند را تکمیل نمود. یک مجموعه با چندین کاربری و 160 هزار مترمربع وسعت و با طبقات گسترده و متعدد خود به عنوان شهر عمودی بر فراز رودخانه Maas عرض اندام مینماید.

کارایی و عملکرد به عنوان پارامتر اصلی طراحی از روز نخست مد نظر بوده است، نیروی قوی بازار تجاری شهر بازیگردان اصلی مراحل این پروژه بوده و بیش از اینکه این محدودیتی برای طراحی باشد در واقع مقصود اصلی طرح را تقویت نمود و در نتیجه ساختمانی متراکم و پویا برای شهر خلق گردید.

 هنگام تکمیل طرح، این ساختمان انتقاداتی را متوجه خود ساخت زیرا تبدیل به تودهای حساس شد که فضای محله Kop Van Zuid را اشغال کرده و جلوی دید به ساختمان سیتی سنتر مهم شهر در جنوب رودخانه Maas را گرفته است.

 سه برج پشت به پشت و متصل به هم 44 طبقه و 150 متر ارتفاع و عرضی در حدود 100 متر دارند.  با این حال بنا نیز به طور استثنایی متراکم بوده و دارای عملکرد و برنامههایی است که در بلوکها تعریف شده و شامل دفاتر تجاری، آپارتمان های مسکونی، هتل، سالنهای کنفرانس و کافهها میشود. کارمندان دفاتر، اشخاص مقیم و مهمانان هتل، در فضاهای عمومی کنفرانس و رستوران و فضاهای ورزشی در کنار هم جمع میگردند. در تنه پایه مشترک ساختمان محل لابی هر برج مشخصشده و همچنین یک سطح پیادهروی مرکزی به عنوان راهروی اصلی برای ساختمان ایجاد شده است. بر خلاف اندازه و ظاهری که ساختمان دارد، نمای ظاهری بلوکهای جابهجا شده جلوهای در تغییر و حرکت مداوم را خاطرنشان میسازد که این ویژگی بر خلاف هر قسمت از این شهر است.

 این حقیقت که این سازه امروز برافراشته شده، نمایانگر پیروزی کوچکی از پافشاری معماران و مهندسین سازه این شهر میباشد.