4سال تحقیق کردم به تعریف واحد نرسیدم

شمار نشریه : 185

سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه از معماری ایرانی - اسلامی هیچ تعریف دقیقی نداریم، گفت: تا زمانی که جامعه دانشگاهی تعریف جامعی از این موضوع ارائه دهد، میتوانیم برخی باید و نبایدها را ابلاغ کنیم.

محمدمهدی تندگویان گفت: مشکل اصلی بر سر راه تحقق معماری ایرانی و اسلامی این است که هیچ تعریف دقیقی از این مفهوم در دست نداریم و من انتظار دارم رسانهها و جامعه دانشگاهی ما، بتوانند تعریفی از این مفهوم به دست دهند. وی افزود: در سال 2010 که مسئولیت برگزاری اکسپوی شانگهای را بر عهده داشتم، به مدت 4 سال روی موضوع معماری ایرانی و اسلامی تحقیق و مطالعه کردم و در نهایت هم به هیچ تعریف واحدی نرسیدم. زیرا معماری اسلامی در هر یک از کشورهای اسلامی مثل ترکیه، مصر، عربستان، ایران و ... به شکل متفاوتی ظهور یافته است.

این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه جامعه علمی ما باید روی این موضوع کار کند، گفت: در حال حاضر ما هیچ واحد درسی مرتبط در رشتههای معماری و شهرسازی نداریم، درحالیکه کرسی معماری ایرانی و اسلامی باید در دانشگاهها ایجاد شود و بعد از بررسی علمی، مجلس شورای اسلامی و شورای شهر برای اجرایی کردن مفاهیم تعریفشده علمی، وارد عمل شوند.

سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اضافه کرد: ساختمانهای دولتی ما نیز دچار مشکلات معماری بیهویت هستند. مثلاً ساختمان وزارت کشور کاملاً مشخص است که ساختمانی ایرانی است، اما ساختمان وزارت نیرو با اینکه نوسازتر هم هست، هویت معماری ایرانی و اسلامی را ندارد و همه اینها ناشی از بههمریختگی و بیسر و سامانی نما و منظر شهری است.