هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خلق فضا وظیفه معمار است

یک استاد معماری گفت: خلق فضا یکی از وظایف معمار است. دکتر احمد میرزاکوچک خوشنویس در نشست تخصصی نگاهی به هنر معماری ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، افزود: رشته معماری در مورد رابطه انسان با محیط بحث میکند و در این مورد عقاید و تفکرات مختلفی درباره تاثیرپذیری انسانها و محیط اطرافشان وجود دارد.

وی با بیان اینکه محیط تابع انسان و او نیز تابع آن است و یا این دو بر روی یکدیگر اثر متقابل دارند، اظهار کرد: کشور ما به چهار اقلیم طبیعی تقسیم میشود.

این استاد دانشگاه با اشاره به رابطه انسان و محیط مصنوع، تصریح کرد: نیاز افراد بر روی استفاده از اجسام تأثیر دارد و به آنها معانی مختلفی میبخشد.

این دکتری معماری به متغیرهای مورد نیاز برای فضاسازی معماری اشاره کرد و آن را به دو دسته انسانی و محیطی تقسیم کرد و در مورد آنها به تفصیل با دانشجویان سخن گفت.

خوشنویس به تفاوت محیط حقیقی و واقعی اشاره و تفاوت آنها را در معماری و سطح زندگی برشمرد و گفت: مردم محیط را بر اساس سطح نیازهایشان میشناسند.

خوشنویس ضمن اشاره به استطاعتهای محیطی، به تفاوت معانی رنگها در فرهنگها و اقلیمهای مختلف اشاره کرد و گفت: یک رنگ در دو فرهنگ مختلف ممکن است معانی مختلفی داشته باشد.

وی از خلق فضا بعنوان یکی از وظایف معمار یاد کرد و در مورد زیبایی درونی و بیرونی سخن گفت و افزود: زیبایی بر اساس سلیقه و مذاق افراد متغیر است و برای شناخت معنا باید به مردم رجوع کرد.