هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سخنان نغز

نشان منافق سه چیز است: سخن به دروغ بگوید، از وعده تخلف کند و در امانت خیانت نماید.

حضرت رسول ( ص)

آدمي تنها زماني دربند رويدادهاي روزمره نخواهد شد که در انديشه اي فراتر از آنها در حال پرواز باشد .

 حکيم ارد بزرگ

در شگفتم که سلام آغاز هر ديداري است ولي در نماز پايان است. شايد بدين معناست که پايان نماز آغاز ديدار است.

دکتر شريعتي

لازمه قضاوت، شکیبایی به هنگام شنیدن،تأمل به هنگام گفتن، بصیرت به هنگام رسیدگی و بی طرفی به هنگام قضاوت است.

 سقراط

هرگز کسی که در حال پیشرفت است، هر چند هم که کُند حرکت می کند، را نا امید مکن.

افلاطون

اگر کسي يک بار به تو خيانت کرد ، اين اشتباه اوست . اگر کسي دوبار به تو خيانت کرد ، اين اشتباه توست .

دالايي لاما