هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طنز

به بهانه سقوط سنگ بر سر یک شهروند تهرانی ومرگ ومیر ناشی از آلودگی هوای تهران:

 

می روم از دار دنیا تخته گاز

 

مرگ من روزی فرا خواهد رسید     

در خیابان در غروبی سرد و بد

با سقوط آجری از دار بست          

قسمتی از مغچه ام له می شود

مرگ من روزی فرا خواهد رسید          

درهمین شهری که دود آلوده است

دکتری تشخیص خواهد داد که        

علت مرگم تنفـس بوده است

سکته خواهم کرد روزی پشت رل       

در ترافیکی سمج این روبه رو

فک و مکم کاملا کج می شود           

می برد این ریختم را مرده شو!

مرگ من روزی فرا خواهد رسید       

در همین مترو به شکلی جانگداز

یک نفر محکم مرا هل می دهد       

می روم از دار دنیا تخته گاز