نیشگون به جراید!

شمار نشریه : 185

جام جم: اعمال محدودیت فروش برای خریداران اوراق تسهیلات مسکن

*: ماشاالله دست به اعمال محدودیتمان حرف ندارد!

ایران: رأی منفی اکثریت مردم به مسکن مهر

*: وزیر سابق کلاهش را بگذارد بالاتر!

آفتاب: محیطزیست چرخ پنجم درشکه نیست

*: منظور این است که چرخ پنجم درشکه هم نیست!

دنیای اقتصاد: شروع مسکن اجتماعی منوط به تکمیل مسکن مهر

*: و تکمیل مسکن مهر منوط به هزار تا منوط دیگر!

ابرار اقتصادی: افزایش کیفیت ساختوساز در بافت فرسوده

*: افزایش کیفیت هم حدی دارد، شورش را درآوردهاید!

شرق: اجارهبهای مسکن به روایت آمار

*: نیازی به آمار نیست، جیبها بهتر روایت میکنند!

دنیای اقتصاد: رشد ملایم اجارهبها

*: ملایم برای کی؟!

ابرار اقتصادی: بازار اجارهبها در یک قدمی انفجار

*: یعنی ملایم منفجر میشود؟

ابرار اقتصادی: اجارهبها افزایش چندانی نمییابد

*: ابرار جان قرصهایت را خوردی؟

هفت صبح: آیا زمان طلایی خرید مسکن فرا رسیده است؟

*: از ابرار بپرس!

دنیای اقتصاد: تغییر احتمالی بودجه شهرداری تهران

*: پیرزن را از تاکسی خالی میترسانید؟!

جام جم: معماری بومی مازندران نفسهای آخر را میکشد

*: معماری بومی تهران که هفت کفن پوسانده!

دنیای اقتصاد: اجاره مسکن مطیع کدام نرخ؟

*: نرخ مقام رفیع صاحبخانه!