یک کام، دوکام، دیوید بکام!

شمار نشریه : 185

داشتیم آرشیو پیام ساختمان را نگاه میکردیم که دیدیم یک سال پیش چنین ایامی، بحبوحه ثبتنام، رقابت و تبلیغات برای انتخابات ریاست جمهوری بود. یادش به خیر، ما هم آن موقع برای رئیسجمهور بعدی که نمیدانستیم کی هست چند نامه نوشتیم و در آنها از دغدغههای فعالان صنعت ساختمان و بهرهبرداران ساختمان و مسکن گفتیم؛ از قرار گرفتن ایران روی خط زلزله، گستره وسیع بافتهای فرسوده و ناپایدار، روند کند نوسازی و مقاومسازی ساختمانها، عمر بسیار کم ابنیه در کشور که سالانه حجم بالایی از سرمایه مملکت و مردم را هدر میدهد و ... سر آخر هم «رئیس جمهور بعد از این» را به تفکر در رابطه با این سؤال دعوت کرده بودیم که چرا ما قادر به شکافت هسته اتم و فرستادن ماهواره به فضا شدهایم ولی نمیتوانیم ساختمانهای خوب و با کیفیتی بسازیم که با هر تکان خفیف زلزله روی سر هموطنانمان آوار نشوند؟ جدا که قلممان طلا!. البته تعریف از خود نباشد، ما هم مثل همه بزرگان، روزنامهنگاری را از کوچههای خاکی شروع کردیم ولی با تلاش و پشتکار توانستیم، پلهپله رشد کنیم تا سرانجام نهنگ دریای روزنامهنگاری شدیم! به قول دوستان: یک کام، دوکام، دیوید بکام!

دوشیدن از آلام مردم

حکایت رئیس فعلی کمیسیون عمران مجلس با وزارت راه و شهرسازی بر سر طرح مسکنی دولت، همان حکایت قدیمی «من میگویم نر است، تو میگویی بدوش» شده است. هی از این طرف رئیسجمهور میگوید دولت نباید مسکنساز باشد و وزارت راه و شهرسازی تاکید میکند قصد ندارد با طرحی به ابعاد طرح مسکن مهر به ساختوساز کشور ورود کند و هی از آن طرف ... اخیراً هم مهندس گفته: «از دولت درخواست کرده ایم تا برنامه مسکن را ارائه کنند ولی هنوز طرح خاصی را به مجلس ارائه نکردهاند». رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از تأخیر دولت در خصوص اجرای برنامهای در حوزه مسکن، اظهار کرده: «افزودن آلام مردم مشکلی را حل نمیکند و امیدواریم با تعامل و مذاکره زودتر مشکل بخش مسکن حل شود». هاشمی ابراز امیدواری کرده تا در اولین فرصت طرح جدید دولت به مجلس ارائه تا اطلاعرسانی لازم در رابطه با آن انجام شود.

در این خصوص ما دیگر حرفی نداریم و فقط میخواهیم از آقای مهندس به خاطر اینکه در طی مدتی که ریاست سازمان نظام مهندسی را بر عهده داشتند و بعد به کمیسیون عمران مجلس راه یافتند به خاطر اینکه بر آلام مردم نیفزودند و با تعامل و مذاکره، می خواهند زود مشکل بخش مسکن را حل کنند (نمونهاش همین مسکن مهر) تشکر و قدردانی کنیم.

زیرآبی با چشمبسته

معلوم نیست این مقامات و مسئولان این همه دُّر و گهر را از طریق چه جور مکاشفهای حاصل میکنند که همین طور مشت مشت آنها را روی سر خلایق میپاشند. نمونه این گهرافشانی را میتوان در سخنان اخیر شهردار منطقه 3 قم دید که علت فرو ریختن ساختمانی در این شهر را، رعایت نکردن اصول ایمنی در ساختوساز و سرپیچی از دستورات مهندس ناظر در عملیات ساختمانسازی ذکر کرده است. ما را بگو فکر میکردیم علت ریزش ساختمانها بیشتر به خاطر شل بودن بند پوتین سربازان روسیه در زمان اشغال شبهجزیره کریمه یا وقوع کودتا در بانکوک بوده و اصلاً روحمان هم خبر نداشت که اینطور قضایا به عدم رعایت اصول ایمنی برمیگردد. به هر حال میخواستیم به اینگونه مدیران محترم که چشمبسته غیب میگویند یادآوری کنیم ؛ گفتن حرفهایی که مردم بعد از شنیدن آنها میگویند «پ ن پ» هیچ هنری محسوب نمیشود و شما اگر خیلی هنر مدیریت داری، رعایت نکننده مقررات ملی و کسی که باید جلوی کار را می گرفته و نگرفته را پیدا و مجازات کن  و گرنه این حرفها را که ننه جون سربازان روسیه هم میتوانند با چشمبسته بگویند.

گفتن دارد؟

 رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور برای 425435457 بار طی 10 سال اخیر گفت: بهترین زمان خرید مسکن فرارسیده است! لذا تا شما یک مشت اسفند برای آقای رئیس دود میکنید ما یک تُک پا برویم هفت هشت تا مسکن بخریم و برگردیم.