پتروس فداکار در خدمت بابابرقی

شمار نشریه : 185

از خدا که پنهان نیست، از شما چه پنهان، به نظر ما، که خودمان از بچگی با برنامههای بابا برقی و شعار «هرگز نشه فراموش، لامپ اضافی خاموش» بزرگ شدهایم، نصفِ تصمیم دولت مبنی بر «مدیریت مصرف»، به عنوان اصلیترین استراتژی در قبال بحران انرژی، غلط و نصفش درست است. چرا که فقط بخشی از هدرروی آب و برق در حوزه مصرف است و بخش دیگرش در شبکههای توزیع اتفاق میافتد. مثلاً در برخی از مناطق کشور قدمت شبکههای آب رسانی بیش از ۴۰ سال است که تأثیر بسزایی در هدر رفتن آب مصرفی دارد و از طرف دیگر فاصله برق تولیدی با برق مصرفی، به دلیل فرسودگی شبکه توزیع زیاد است و این وسط مقدار زیادی از برق تولیدشده، قبل از مصرف گم میشود. جالب آنکه برنامه آبفای کشور، کاهش سالانه یک درصد از مقدار هدرروی آب است که گویا حداقل 30 سال طول میکشد تا کار به سامان برسد، چرا که مطابق آمارهای منتشرشده، سالانه حدود ۳۰ درصد آب شرب استفادهشده، هدر میرود. از این رو میتوان گفت دولت علاوه بر تقویت و پشتیبانی از بابا برقی که سعی میکند «الگوي مصرف غلط» مردم را اصلاح کند، به یک پتروس فداکار هم نیاز دارد تا انگشتش را بکند در سوراخهای شبکه توزیع و جلوی هدررفت بی روی آب و برق را بگیرد.