هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نکاتی برای استفاده از پله برقی

گروه تأسیسات: امروزه پلهبرقی به وسيلهاي رايج در نقل و انتقالات روزمره عابران پياده شهرها تبدیلشده و محصولي كه زماني پيش تر تنها در مناطق تجاري و لوكس استفاده میشد امروز حتي در پلهاي عابر پیاده نيز رایج گردیده است. فارغ از اينكه در بسياري از اوقات اين پلهبرقیها كار نميكنند ولي به هر حال اتفاق خوبي است كه کمکحال سالمندان شده است.  البته در اين شرايطي كه اين همه صحبت از استفاده بهينه و صرفهجويي در مصرف برق ميشود نصب پلهبرقی در همه جا شايد توجيه چنداني نداشته باشد اما راهکارهایی برای استفاده بهینه و صرفهجویی برق در پلههای برقی ارائه گردیده که میتواند کارگشا باشد:

نصب سنسور

براي مصرف بهينه ، پلههای برقی را مجهز به سنسور كنند تا زماني كه استفاده نميشود متوقف گردیده يا كند شوند. اين كار باعث خرابي كمتر آنها و دوام بيشتر پلهبرقيها خواهد شد.

 دو پيشنهاد ساده

حتماً شما هم در متروي تهران زياد رفتوآمد داشتهايد. در كنار پلهبرقی پلههایی  با پهناي بيشتر براي عبور و مرور كساني كه انرژي دارند، تعبيه شده است. بگذريم از اينکه از زن و مرد و پير و جوان حتي براي مسيرهاي خيلي كوتاه در صف پلهبرقی ايستادهاند. اما بهتر اين است كه براي ايجاد تراكم كمتر اولاً سرعت پلهبرقی را افزايش دهند و دوماً جوان ترها را به استفاده از پله تشويق كنند. اين دو پيشنهاد نه تنها كار اخلاقي است ، بلكه به سلامتي افراد پیاده هم كمك خواهد كرد.

آسانسور در كنار پلهبرقی

حتماً شما هم مشاهده كردهايد كه مسافران و فروشندگان بارهاي سنگين خود را بر روي پلهبرقی ميگذارند و جابهجا ميكنند. اين كار نه تنها باعث آزار مسافران ديگر ميشود بلكه ممكن است به پلهبرقی هم صدمه برساند. برهم خوردن تعادل صاحب بار و مسافران ديگر يكي از حوادث اینگونه جابهجایی است. پيشنهاد ميشود حتيالامكان اين مسافران بارهاي سنگين خود را از راههاي ديگري به مقصد برسانند و مكانهاي مجهز به پلهبرقی براي انتقال بار آسانسورهاي اغلب خراب خود را تعمير و آماده نگهدارند. 

نظم را رعايت كنيد

تكيه دادن به پلهبرقی، نشستن بر روي آن و ازدحام روي قسمتي از پلهبرقی ممكن است باعث شود قسمتي از لباس و يا كيف شما در درزهاي كناري پله گير كند و باعث آسيب شود. بنابراین از گذاشتن كيف دستي و جعبه روي پلهبرقي خودداري كنيد. هیچگاه از دو پله همزمان استفاده نكنيد اين كار ممكن است باعث راحتي شما شود ولي ديگران نظر متفاوتي دارند. به نفر جلوي خود كمي فضا بدهيد و راحتي ديگران را ارجح بدانيد.

كارهايي كه بايد انجام داد

هميشه از دستگیره پلهبرقی استفاده کنید، اينكار باعث تعادل بهتر شما خواهد شد. نگاه خود را به پايين نگه داريد، اینگونه راحتتر از پله استفاده خواهيد كرد. براي جلوگيري از ازدحام به سرعت از قسمت خروجي پلهبرقي دور شويد. از تماس با پلههاي مجاور اجتناب كنيد  و لباسهاي بلند خود - مخصوصاً چادر و مانتوي بلند- را از پلهها دور نگهداريد. اما مهمترین نكتهاي كه بايد به آن توجه داشت اينكه خرابيها و صداهاي غيرعادي يا استفاده نامناسب ديگران از پلهبرقي را گزارش دهيد.