هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

استراتژي‌هاي روشنايي معابر عمومي

گروه تأسیسات: رشد فزاينده جمعيت و بحران انرژي دامنگير تمامي اهالي اين كره خاكي شده و راهحلهاي متفاوتي از سوي كارگزاران توسعه جهاني ارائه گردیده است. آن هم براي معضلي كه كرانههاي آن ديگر مرز نميشناسد و حتي در گسترههاي جغرافيايي مشخصي نيز محصور نميشود. از اين گرفتاري برخي بيشتر بهرهمند شدند و بعضي كمتر، به گونهاي كه قاره ثروتمند آفريقا فقيرترين مردمان را در خود جاي داده و كشور هند كه تا ساليان دراز كشتيهاي اكتشافي اروپاييان را به سمت خود ميكشانيد امروز در تأمین آب و برق مردم خود دچار مشکل شده است.

صنعت برق يكي از صنايع زيربنايي است كه جا دارد نسبت به نحوه مصرف در آن جدا تجدیدنظر شود. چرا که اولاً در كشور ما به دليل گستردگي نيروگاههاي حرارتي از انرژي فسيلي تجدید ناپذیر استفاده ميكنند، دوماً به دليل راندمان پايين اين نيروگاهها بازدهي پاييني دارد، سوماً به دلیل زيربنايي بودن بسياري از صنايع را به راه مياندازد و چهارم اینکه به دليل يارانه بالا و نبود فرهنگ مصرف به راحتي هدر ميرود.  اين است كه مصرف بیرویه انرژي بخصوص انرژي برق همه را به حیرت و تکاپو برای راه حل مناسب واداشته است.

روشنايي معابر عمومي

لزوم روشنايي معابر عمومی بر هيچ كس پوشیده نيست اما نكته مهم در روشنايي معابر عمومي همزماني آن با پيك بار برق است . شركتهاي توزيع برق نیز به دنبال كاهش تلفات و كاهش سرمايهگذاري اوليه هستند و از اين رو به دنبال راهكارهايي هستند تا فرصتهاي كاهش بار آن را با توجه به جنبههاي فني و مهندسي مورد توجه قرار دهند.روشنايي معابر براي ثبات اجتماعي و اقتصادي كشور يكي از دغدغههاي توسعه پايدار است. در اين راستا اهداف چندگانهاي دنبال ميشود که نخستين آنها ايجاد حس امنيت اجتماعي در شهروندان است به گونهاي كه مشكل روشنايي محل موجب ايجاد اختلال يا ايجاد حس رواني اختلال در امنيت شهروندان میشود كه تماسهاي مكرر آنان كاملاً نشانگر اين حساسيت است. روشنايي و نور در شب به شهرها هويت ميدهد و در جلب گردشگران تأثيرگذار است. اين موضوع چنان تأثيری دارد كه توريسم شب خود نوعي از توريسم است كه علاقهمندان خاص خود را دارد. بناها و ساختمانهای مهم و معروف با نورپردازيهاي زيبا جلوهاي ديگر پيدا ميكنند. علاوه بر اين نورپردازي مناسب در ترافيك نيز تأثيرگذار است و از تصادفات احتمالي در شب جلوگيري ميكند. با اين حال برخي از طرحهاي روشنايي به دليل كيفيت نامناسب يا تجهيزات بيكيفيت نه تنها اين مزيتها را ندارند بلكه باعث ضعف ديد يا آلودگي نوري و يا هر دو مورد ميشوند.

استراتژيهاي شركت توزيع برق تهران

بايد توجه داشت كه امروز شهر تهران، فرهنگي 24 ساعته دارد و عبور و مرور افراد و خودروها شبانهروز در خيابانها صورت ميگيرد. در مورد بسياري از شهرهاي بزرگ اين وضعيت وجود دارد و به ويژه در تابستانهاي شهرهاي جنوبي رفتوآمد شهرها بعد از غروب آفتاب و خنكتر شدن هوا بيشتر ميشود. به همين خاطر روشنايي شبها در شهرها ضروري است و در شريانهاي اتصالي كشور نيز كه زيربناي توسعه پايدار كشور محسوب ميشود روشنايي بايد  ديده شود.

شركت توزيع برق ميتواند روشهاي خلاقانه و گوناگوني را براي مصرف بهينه و البته مناسب معابر عمومي تدبير كند. بعضي از اين استراتژيها نيز در عمل پياده شده و جنبههاي مثبت و منفي آن ديده شده است. اولين و سادهترين استراتژي كه ميتواند در بزرگراهها و راههاي شرياني درجه يك و دو مورد استفاده  قرار گيرد، خاموش كردن یکدرمیان لامپها است. اين استراتژي بايد بر اساس محدوديتها، استانداردها و پارامترهاي مختلف انجام گيرد چرا که قصور در روشنايي مكفي اين شريانها به خسارتهاي جبرانناپذيري خواهد انجاميد.

دومين استراتژي روشنايي معابر مطابق با مقررات ملي و بينالمللي است كه حداكثر و حداقل روشنايي را تعيين ميكند و به اين صورت از هدر رفت انرژي با تأمین پارامترهاي روشنايي بيش از حداكثر مجاز جلوگيري ميكند. چراغهايي با بازدهی بالا و تعويض لامپهاي بخار جيوه قديمي با بخار سديم پرفشار گرچه هزينه اولیه بالايي در بر دارد اما در تحليل نهايي سوددهي بالاتري براي صنعت برق كشور و شركت توزيع خواهد داشت. اين مسئله را از نظر دور نباید داشت كه بخار جيوه که نور سفيد تولید میکند و ميزان تشخيص بالاتر و مناسبتري دارند  ، براي مناطق مسكوني مناسبتر هستند.

استراتژي ديگري كه نياز به دانش فني بيشتري دارد افزايش بازده شبكه روشنايي معابر با طراحي مجدد روشنايي است. در اين مسير ميتوان از لامپهایی با توان كمتر استفاده كرد  تا مصرف انرژي را بيش از پيش كاهش دهد. در اين راه ميتوان از برنامههاي كامپيوتري براي محاسبات روشنايي استفاده كرد كه دقت و صحت طراحي را به ميزان قابلتوجهی بالا ميبرد.