نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هزینه‌های انشعاب بالاست

گروه تأسيسات: خدمت رساني به مردم هزينههاي سرسامآوری دارد و ادارههاي توزيع گاز، برق و آب و فاضلاب به ناچار ميبايست براي ارائه و توسعه خدمات اين هزينهها را در قالب عوارض از شهروندان دريافت كنند. مردم نيز بيش و كم اين هزينهها را ميپذيرند چرا كه در ديگر نقاط دنيا نيز روال همين است. به تازگي در عوارض دريافتي اين ادارات تغييراتي ايجاد شده است .اين عوارض تحت چه نام و به چه خاطر از شهروندان اخذ میشود هنوز بر ما مشخص نيست و تنها پاسخي كه ميشنويم تصويب تعرفهها از جانب دولت و مجلس است و اين ادارات تنها مجري هستند.

پيام ساختمان در ادامه سلسله گزارشهاي مردمي خود كه مورد استقبال مخاطبان نشريه قرار گرفته، اين بار به اداره برق منطقه نارمك سری زده تا به طور مستقيم و فارغ از تكلف با مخاطبان اصلي خود گفتگو كند، آنچه از نظر دور نبايد داشت سختي كار نهادها و ادارات عمومي در جلب رضايت شهروندان است. آن هم با اين همه مشكلات شهري و ساختماني به هم پيوسته و در هم گره خورده. با ما همراه شوید: 

در شهرستانها هم روند كارها كند است

شهروندي به پیام ساختمان گفت: گرچه به دليل موقعيت كاري (فعاليت ساختماني) بسيار پيش ميآيد كه به ادارات مراجعه كند اما اين نخستين بار است كه به اداره برق منطقه نارمك مراجعه كرده است. وي در خصوص ارزيابياش از عملکرد ادارات برق گفت: هر اداره با اداره ديگر متفاوت است. البته در خوشقلبی و تعهد كاري كاركنان هيچ شكي نيست اما برخي از كاركنان بهتر كار راه مياندازند و بهتر پيگيري ميكنند.

وي افزود: عليرغم آنكه ادارات ما توسعه نهادي پيدا كردهاند و از ابزارهاي دقيقتر و كارشناسي بهتري استفاده ميكنند اما در خدماتي كه ارائه ميدهند هيچ تفاوتي ايجاد نشده، بلكه سطح خدمات آنها کاهش هم یافته است و كارها با تأخير زیادی انجام ميگيرد.

این شهروند در مورد بالاتر رفتن حجم كارها و فعاليتها در شهرهاي بزرگ نیز گفت: اين را ميپذيرم كه شهرهايي مثل تهران بسيار بيش از ظرفيت جمعيت به خود جذب كردند و اين مسئله كار خدماترسانی را بسيار با مشكل مواجه كرده است اما به همين اندازه هم ادارات گسترش يافتهاند که بعضي از آنها مانند شهرداريها بسيار سود ده هم هستند. مضاف بر اين در ارزيابي ادارات دولتي تنها نبايد تهران را نگاه كرد، در شهرستانها نیز كارها به كندي انجام ميشود.

تأثير تعرفهها بر قيمت ساختمان

مراجعهكننده ديگري كه از فعالان صنعت ساختمان بود ، به خبرنگار ما گفت: براي افزايش برق 2فاز به 3 فاز مراجعه كردهام و هماكنون در مرحله نهايي ساخت هستم ولي تعرفهها چنان تغيير يافتهاند كه براي من غیرقابلتصور است. وی افزود: پيش از اين 700 تا 800 هزار تومان براي افزایش توان کنتور پرداخت ميكرديم ولي اين رقم الآن به 4 ميليون و 500 هزار تومان رسيده است. البته اين افزایش تنها در مورد تعرفه برق نيست  و در مورد انشعاب آب، انشعاب فاضلاب، عوارض شهرداريها و ...  نيز صدق ميكند. خوب وقتي تعرفهها را اینگونه بالا ميبرند و قيمت آهنآلات و سيمان هم افزایش پیدا میکند، طبيعي است كه بر روي قيمت تمامشده ساختمان تأثير ميگذارد و باعث تورم ميشود.

این شهروند ادامه داد: اگر شما از مردم در مورد اين تعرفهها نظرخواهي كنيد، اكثريت مردم از آن راضي نيستند. اين پولها از مردم دريافت مي‌‌شود ولي در ازاي آن همان خدماتي را ارائه ميدهند كه در گذشته نیز وجود داشته است.

قطع انشعاب بدون اخطار

مراجعهکننده ديگري دليل حضور خود را قبوض عقبمانده منزل اجارهاي خود عنوان کرد و گفت: منزلي را به تازگي رهن كردهايم. اين منزل قبل از اين به مدت يكسال خالي بود و كسي در آن ساكن نبوده است. در مدتی كه از سكونت ما ميگذرد هر چند وقت یکبار يكي از مأموران ادارات آب، گاز و برق بدون اخطار انشعابات ما را قطع كرده و دليل آن را نيز تأخير در پرداخت هزینه قبوض مصرفی عنوان میکنند. صاحبخانه هم میگوید شما پرداخت كنيد و من بعداً از اجاره شما كم ميكنم.

وي افزود: سؤال من از مسئولان مربوطه این است که اولاً قبل از قطع انشعاب چرا اخطاريه نمیدهند ، دوم اينكه مگر قبوض عادي را به صورت اينترنتي پرداخت نميكنند. چرا بنده باید از فلكه 4 تهرانپارس تا اينجا بیایم برای اینکه قبض عقبافتادهای را كه مال من هم نيست بپردازم.

نوسان زياد و تعدد قطعي برق

شهروند ديگري دليل حضورش را نوسان زياد و تعدد قطعي برق منزلش عنوان نمود و گفت: در ابتدا فكر ميكردم اين موضوع تنها مربوط به ساختمان ماست ولي با جستجو و پيگيريهاي بيشتر متوجه شدم كه اهالي كوچه هم با اين مشكل مواجه هستند.

وي افزود: اين موضوع را به اداره برق اطلاع داديم و اكنون منتظر پاسخ و فرستادن مأمور اداره برق به محل هستيم.  اين شهروند نحوه همكاري كارمندان اداره برق منطقه نارمك را خوب ارزيابي كرد و گفت: آنها قول پيگيري دادهاند.

براي ما تفاوت قائل شوند

شهروند ديگري که براي خرید انشعاب برق مراجعه كرده است،گفت: خانه قديمي داريم و تاكنون براي خانه و زیرزمین و طبقه بالای آن، از كنتور برق مشترك استفاده ميكرديم. از آنجا كه ميخواهيم طبقه بالا را اجاره دهيم، آمدهایم تا كنتور جداگانه درخواست كنيم.

وي در پاسخ به این سؤال كه داشتن كنتور مشترك برق براي واحدهاي جداگانه خلاف قانون است ،گفت: به هر حال این خانه قديمي است و تاكنون هم سود اقتصادي از آن واحدها نداشتهایم ولي الآن كه به فكر استفاده از آنها افتادهايم از مسئولان اداره  برق خواهش ميكنم همراهي كنند و ما را در پروسه اداري خودشان نيندازند. الآن دو هفته است براي پيگيري اين كار مرخصي میگیرم و به اينجا میآیم.

این شهروند ادامه داد: هزينههاي انشعاب نيز براي ما بسيار بالاست و از عهده اين هزينهها بر نمیآییم. دولت بايد بين بساز و بفروشهايي كه از اين كار منفعت اقتصادي كسب ميكنند و ما كه تنها چهارديوارياي براي زندگي ميخواهيم، تفاوت قائل شود.

ناهماهنگ هستند

يكي از مراجعهکنندگان که درخواست کنتور با ولتاژ بالاتر براي موسسه فرهنگي داشت، به خبرنگار ما گفت: مدت 6 تا 7 ماه است كه به اين اداره رفتوآمد دارد و الآن به مرحله آخر كه نصب كنتور باشد، رسيدهاند. با اینکه راهنماييها و برخورد متصديان بسيار خوب است اما از نظر زماني پروسه اداري بسيار طولاني است. مسئله دوم اين است كه مأمور نصب  كنتور پس از بازديد به ما میگوید: هنوز طرح به انجام نرسیده  است. سؤال من اين است كه مگر در اداره با هم هماهنگ نيستند كه كارشان را چگونه انجام بدهند.

وي ادامه داد: مسئولین عنوان میکنند كه با حضور خود شخص كارها زودتر انجام ميشود،خوب چرا من بايد از كار و زندگيام بزنم كه پيگير پروسه اداره برق باشم درحالیکه بايد کارها طبق روال اداري انجام شود.