اختصاص 5/2 میلیارد دلار به پروژه‌های نفتی

شمار نشریه : 185

امسال اعتباری بالغ بر 5/2 میلیارد دلار از محل تسهیلات و منابع صندوق توسعه ملی به طرحهای اولویت دار و پروژههای ویژه شرکت ملی نفت ایران اختصاص مییابد.

بر اساس اعلام معاونت بررسی، امکانسنجی اقتصادی و مالی طرحهای برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، طرحهای توسعهای میدان گازی پارس جنوبی، توسعه میدانهای نفتی غرب کارون، جمعآوری و فراورش گازهای همراه میدانهای نفتی، احداث کارخانههای گاز و گاز مایع (NGL) برای جلوگیری از سوزاندن آنها از جمله طرحهای اولویتداری است که این منابع بر پایه قوانین برنامه و بودجه به آن تخصیص داده میشود.

 بر اساس برنامهغغریزی انجامشده قرار است 5/45 درصد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت در اختیار دولت قرار گیرد و 31 درصد آن به صندوق توسعه ملی واریز شود و سهم شرکت ملی نفت با 14.5 درصد از این درآمدها باید برای ایجاد ثروت بیشتر در کشور افزایش یابد.