هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بانک صادرات از پروژه گاز کنار گذاشته شد

به دلیل تأخیر چندساله در توسعه پالایشگاه بید بلند 2 با تصمیم هیئتمدیره شرکت ملی گاز ایران مفارقت نامه شرکت سپهر انرژی (وابسته به بانک صادرات) از توسعه این پالایشگاه تصویب شد.

حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت با بیان اینکه سهم این بانک در توسعه این پروژه 80 درصد و سهم شرکت ملی گاز 20 درصد تعیین شده بود، گفت: به دلیل تأخیر، پیش از این، مفارقتنامه بانک صادرات از توسعه پالایشگاه بید بلند 2 تصویب شده است، اما بر اساس تاکید وزیر نفت مقرر شد زمان دیگری به شرکت سپهر انرژی در اجرای این پروژه داده شود، در همین حال هیچ اقدام اجرایی از سوی آن انجام نشد. عراقی اعلام کرد: هم اکنون مفارقت نامه شرکت سپهر انرژی از توسعه پالایشگاه بید بلند 2 به شرکت سپهر انرژی(وابسته به بانک صادرات) تصویبشده و با موافقت دو طرف، در حال پیگیری برای اجرایی شدن کار هستیم.