هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آخرین وضعیت کارت انرژی

یک مقام مسئول در شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با تشریح آخرین وضعیت صدور کارت هوشمند انرژی، اعلام کرد: عرضه کارتی و یا سهمیهبندی CNG فعلاً منتفی است.

سید محسن روحانی درباره آخرین وضعیت راهاندازی سامانه هوشمند انرژی در سطح جایگاههای CNG کشور، گفت: راهاندازی سامانه هوشمند در جایگاههای گاز به صورت آزمایشی تاکنون انجام شده است.مدیر سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اعلام اینکه در شرایط فعلی راهاندازی گسترده سامانه هوشمند در جایگاههای CNG در اولویت قرار ندارد، تصریح کرد: عرضه کارتی و یا سهمیهبندی CNG  فعلاً منتفی است.این مقام مسئول همچنین در خصوص فعالسازی کارت هوشمند انرژی در کشور گفت: یکی از اهداف راهاندازی کارت هوشمند انرژی استفاده همزمان از چند حامل انرژی همچون بنزین، گازوئیل،  CNG و LPG با یک کارت است. روحانی با یادآوری اینکه با تعریف کارت هوشمند انرژی امکان خرید همزمان چند حامل انرژی با تعریف سهمیههای مشخص وجود دارد، بیان کرد: در صورتی که اجرای این طرح در سطح دولت و وزارت نفت نهایی شود امکان برنامهریزی برای راهاندازی کارت هوشمند انرژی در کشور وجود دارد.