هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کیفیت بنزین تولیدی در دستور کار مجلس

رئیس فراکسیون محیطزیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی اعلام کرد ؛ این فراکسیون موضوع کیفیت بنزین تولیدی در کشور را بررسی میکند.

محمدرضا تابش اظهار داشت: نشست آتی این فراکسیون که بعد از تعطیلات مجلس برگزار میشود، به بررسی کیفیت بنزین تولیدی کشور اختصاص دارد. مسئله آلودگی هوا و ارتباط آن با سوخت پتروشیمی در کشور موضوعی است که ذهن مسئولان و کارشناسان امر را به خود مشغول کرده است، در این میان عدهای از بنزین پتروشیمی دفاع میکنند و عدهای آن را آلوده و سرطان زا میدانند؛ تحقیقات نشان داده بنزینهای پتروشیمی دارای برخی ترکیبات آروماتیک و بنزن هستند که سرطان زا بودن آنها محرز است.

بنزین پتروشیمی خطرناک است

کمالالدین پیرموذن، عضو هیئترئیسه این فراکسیون نیز با تاکید بر اینکه در تولید بنزین استاندارد کوتاهی شده است، گفت: مجلس با متخلفان و تولیدکنندگان بنزین غیراستاندارد برخورد میکند.وی یادآور شد: در جلسهای که اعضای کمیسیون انرژی مجلس برای بررسی بنزین پتروشیمی داشتند، اعضا گزارشهای مسئولان مرتبط را قانعکننده ندیدند و اذعان کردند بنزین پتروشیمی غیراستاندارد و خطرناک است.