هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شرکت آب و نیرو تقویت می شود

معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت نیرو با تاکید بر ادامه حیات سدسازی توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: شرکت آب و نیرو تقویت میشود و علمیتر و هوشمندانهتر به کارهای خود ادامه خواهد داد.

علیرضا دائمی، با تاکید بر اینکه احداث تأسیسات بزرگ در کشور ادامه دارد، گفت: رویکرد توسعه شتابزده در کشور باید تبدیل به رویه هوشمندانه شود؛ باید توجه داشته باشیم به محیطزیست آسیب نزنیم و علاوه بر آن منابع آبی را نیز در نظر بگیریم.  وی ادامه داد: باید هزینه فایده سدها را در نظر بگیریم و تبعات زیستمحیطی آن را بسنجیم. برخی طرحهای هزینههای سنگین زیستمحیطی دارند که در گذشته دیده نمیشدند.

معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت نیرو با اشاره به اینکه اولویتبندی پروژهها در وزارت نیرو تغییر میکند، گفت: تعداد طرحهای سدسازی بسیار محدودتر از گذشته است و درصددیم که مجوزهای لازم مانند مجوز میراث فرهنگی و محیطزیست حتماً قبل از اجرای پروژه اخذ شود.