هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تجدید نظردر استفاده از منابع نفتی

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره اینکه اگر منابع نفتی کشور براساس فناوری پایدار و ملی استوار نباشد با نگاه عیبجویانه دیگران این منابع میتواند بر باد رود، گفت: اکنون با وجود گذشت بیش از یکصد سال باید توجه بیشتری به منابع نفتی و نحوه استفاده از این منابع داشت.

لاریجانی گفت: ما یک کشور نفتی محسوب میشویم و از این سرمایه باید درست استفاده کرد، استفاده درست به این معنا نیست که این منابع در بودجههای جاری استفاده شود. وی افزود: در حال حاضر ثقل بودجه جاری کشور روی منابع نفتی متمرکز است و سیاستهای کلی کشور این است که ما از این رویکرد فاصله بگیریم و بودجه جاری کشور از محل مالیاتها و سایر منابع غیر نفتی تأمین شود.

وی با بیان اینکه در سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر دوری از تکیه بر منابع نفتی تاکید شده است، افزود: اکنون با توجه به شرایط کشور و تحریمها فرصت آن نیست که در زمینه حذف منابع نفتی از بودجه جاری کشور گام بلندی برداشت اما این سمتگیری وجود دارد و لایحه مالیات که در مجلس در حال پیگیری است با همین هدف است.

لاریجانی با یادآوری اینکه بر استفاده از منابع غیر نفتی در بودجه جاری کشور در برنامه ششم نیز تاکید شده است، تصریح کرد: تدوین برنامه ششم باید در دولت آغاز شود و مباحثی در این زمینه در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که همایشی هم در این زمینه خواهیم داشت.