نمایشگاه آیینه پیشرفت کشور است

شمار نشریه : 185

گروه ساختوساز: نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان همواره به عنوان نقطه عطفی در بین صنعتگران مطرح بوده و با استقبال قابلتوجهی مواجه شده است. یکی از مهمترین علل رونق این نمایشگاه حضور شرکتهای خارجی است که زمینه ایجاد تبادل اطلاعات و همچنین تجارت را فراهم آورده است. 19 مردادماه امسال نیز چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان با حضور شرکتهای داخلی و خارجی برگزار میشود.

محمدجواد قنبری، معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه بینالمللی تهران با بیان اینکه ایران جزو سه کشور مطرح حوزه نمایشگاهی خاورمیانه است، به پیام ساختمان گفت: بازسازی اماکن نمایشگاه و تطبیق با استانداردهای روز از جمله مهمترین برنامههای ماست ، ضمن اینکه بازسازی و آموزش نیروی انسانی هم برای ما حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: نمایشگاه صنعت ساختمان به عنوان یکی از مهمترین نمایشگاهها در تقویم ما قرار دارد چرا که گروههای کالایی مختلفی را در دل خودش جای داده و به طور مستقیم با اصناف زیادی مرتبط است. به همین منظور شرکت سهامی نمایشگاه بینالمللی تهران در نظر دارد امسال علاوه بر اتاق تعاون، مجریان دیگری هم وارد عرصه شوند تا کیفیت برگزاری افزایش یابد.

قنبری افزود: وضعیت دقیق مجریان برگزارکننده نمایشگاه پس از صدور مجوز برگزاری از طرف سازمان توسعه و تجارت مشخص میشود.

معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه بینالمللی تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا امسال برنامهای برای ارتباط با وزارت راه و شهرسازی جهت حضور در نمایشگاه دارید، گفت: به هر حال وزارت راه و شهرسازی میتواند مرتبطترین وزارت خانه با این نمایشگاه باشد اما این موضوع مربوط به برگزارکنندگان است.

وی در مورد نمایشگاه اکسپوی میلان هم گفت: کارهای مربوطه از طریق ستاد اکسپوی میلان در حال انجام است.ضمن اینکه نمای طرح پاویون ایران به تأیید رسیده و در سال آینده پاویون ایران هم راهاندازی خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال خبرنگار ما که چه برنامهای در نمایشگاه صنعت ساختمان برای آشنایی هرچه بیشتر خارجیها با فرهنگ ایران دارید، گفت: به نظر من رفتار ما با خارجیها بسیار حائز اهمیت است و میتواند گویای فرهنگ ما باشد و طبیعتاً ما امکانات رفاهی برای آنها در نظر گرفتهایم. نکته دیگر اینکه نمایشگاهها سهم خیلی خوبی در جذب گردشگران دارند و عدهای صرفاً به خاطر کار نمایشگاهی در ایران حضور پیدا میکنند. بنابراین معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی میتواند برنامهریزی و تبلیغات لازم در مورد فرهنگ ایران داشته باشد.

قنبری در مورد مشکل ترافیک و راه حل شرکت سهامی نمایشگاه بینالمللی هم گفت: نمایشگاههای مختلفی در اینجا برگزار میشد که شرکت سهامی نمایشگاه برای کاهش ترافیک، بسیاری از آنها را تعطیل کرده و از همزمانی نمایشگاهها جلوگیری کردهایم. علاوه بر این ما برای تسهیل در ترافیک منطقه هماهنگیهای خوبی با صدا و سیما، باشگاه انقلاب به عنوان همسایگان نمایشگاه و همچنین راهنمایی و رانندگی و شورای ترافیک تهران برقرار کردهایم. انتظار ما از مسئولان این است که در تسهیلات ترافیکی بازنگری شود و مترو به عنوان یک نیاز اصلی مورد توجه لازم قرار بگیرد. وقتی خطوط مترو وجود داشته باشد، شرکتکنندگان و بازدیدکنندگان نیازی به استفاده از خودروی شخصی نمیبینند. به هر حال نمایشگاه آیینه پیشرفت کشور است.