هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزایش کیفیت نمایشگاه صنعت ساختمان

معاون امور فنی و مهندسی نمایشگاه بینالمللی با بیان این که در حال حاضر بیش از 100 هزار مترمربع فضای سرپوشیده نمایشگاه قابل استفاده است گفت: از این متراژ، میتوانیم حدود 40 تا 45 هزار مترمربع را برای غرفه سازی استفاده کنیم.

سید حسین میرظفرجویان با این توضیح که کیفیت سالنهای محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران با هم فرق دارد ،گفت: امسال به دنبال این هستیم تا کیفیت سالنها را ارتقاء دهیم و همچنین به سمت افزایش سالنها برویم.

وی افزود: قصد داریم با استفاده از سرمایهگذاران داخلی و یا خارجی در اراضی نمایشگاه سالنهای جدیدی بسازیم که مناقصه این موضوع را در نشریات درج کرده و تعدادی سرمایهگذار هم مشارکت کردهاند.

وی طرحهای توسعهای نمایشگاه را با طرح انتقال نمایشگاههای بزرگ به خارج از شهر در منافات ندانست و گفت: اینجا مرکز دائمی نمایشگاههای تخصصی است و تنها نمایشگاههای بزرگ مثل نمایشگاه خودرو و نمایشگاه کتاب که سالهاست اجازه برگزاری آنها در اینجا داده نمیشود، به جاهای دیگر منتقل میشوند.

مهندس میرظفرجویان با اشاره به اینکه با ساخت سالنهای جدید نزدیک به 11 هزار متر افزایش متراژ سالن پیدا خواهیم کرد، گفت: در نظر داریم ضمن اینکه برخی سالنها که کیفیت پایینی داشتهاند را به سمت افزایش کیفی و استفاده بهینه میبریم ،اگر سالنی خارج از رینگ است آن را به رینگ استفاده برگردانیم.

وی افزود: همچنین در حال بهروز کردن سالنهای کنفرانس هستیم و کیفیت و ایمنی آنها را بالا میبریم که همه اینها غیر از تعمیراتی است که برنامه روتین ماست و هر ساله انجام میشود.

این استاد دانشگاه در خصوص تعدادی از سالنها که در سال قبل به علت تعمیرات زیر بار نمایشگاه نرفتند، گفت: امسال همه سالنهایی که امکان برگزاری نمایشگاه را دارند زیر بار میروند.

وی در خصوص رفع مشکلاتی که سالهای قبل در خصوص گرمای داخل سالنها وجود داشت ،گفت: در هفته آینده پیمانکار تعمیرات ایرواشرها مستقر میشود و تمامی ایرواشرها تعمیر اساسی گردیده و فنها عوض میشود.

معاون امور فنی و مهندسی نمایشگاه بینالمللی ادامه داد: در این موضوع ما بیش از یک میلیارد تومان هزینه میکنیم تا سرمایش سالنها کیفیت مطلوب را داشته باشند.

سید حسین میرظفرجویان در خصوص فعالیتهای شرکت سهامی نمایشگاه بینالمللی برای رفع مشکلات عبور و مرور ناشی از ترافیک نمایشگاه صنعت ساختمان گفت: به دنبال این هستیم تا ایستگاه مترو به نمایشگاه برسد و ظرفیت پارکینگ ها را افزایش بدهیم. همچنین میخواهیم فضاهای موجود را به نحوی ساماندهی کنیم تا از تمام نقاط برای پارک خودروها استفاده شود.

وی افزود: در حال هماهنگی هستیم تا از پارکینگ طبقاتی اجلاس سران در ایام نمایشگاه استفاده کنیم و آن را به فضای پارکینگ ها اضافه کنیم. همینطور با پلیس راهور برای رفع گره ابتدای اوین، اصلاح هندسی در اطراف نمایشگاه و در جاهایی که مشکل ترافیکی هست، هماهنگ کردهایم. با باشگاه انقلاب هم برای عبور خودروها هماهنگیها صورت گرفته است.

میرظفرجویان افزود: ممکن است اگر نمایشگاه صنعت ساختمان تخصصی نشود اینقدر بزرگ شود که دیگر اینجا برگزاری آن مقدور نباشد. در این صورت باید آن را به خارج از شهر منتقل و یا به نمایشگاههای تخصصی تر تقسیم کنیم.

وی تجزیه نمایشگاه صنعت ساختمان به نمایشگاههای تخصصی تر را وظیفه معاونت متبوع خود ندانست و گفت: این کارها جزو سیاستگذاریهایی است که با مشارکت نمایشگاه و سازمان توسعه تجارت اتفاق میافتد و کار کارشناسی سنگینی است.

مهندس میرظفرجویان افزود: اینطور نیست که اگر نمایشگاهی موفق را تقسیم کنیم حتماً دو نمایشگاه موفق خواهیم داشت چرا که تقسیم نمایشگاهها کاری علمی است و باید این امر بررسی و کارشناسی شود.

وی از اینکه در حال حاضر روی تجزیه نمایشگاه صنعت ساختمان به چند نمایشگاه کوچک تر کار کارشناسی میشود، اظهار بیاطلاعی کرد.