هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دنیا با بورس در مسکن سهیم می شود؟

گروه بازار ساختمان: خبر افتتاح اولین کارگزاری ایرانی در لندن و نیز حضور بورس کالای ایران در یک نمایشگاه مرتبط با بورس که در کشور آلمان برپا شده بود و نیز علاقه خارجیها برای مشارکت در بازار سرمایه ایران از یک طرف و حضور شرکتهای بسیاری که در زمینههای مرتبط با تولید یا سرمایهگذاری در صنعت ساختمان فعالیت دارند، میتواند افق روشنی را در مسیر جذب سرمایههای خارجی برای بازارهای مالی ایران فراهم کند.

اما فقط یک افق روشن نه بیشتر. این درست که وظیفه بورس تأمین مالی از تولید و تجارت است و اما تا چه میزان مسیری هموار ایجادشده تا با تأمین مالی ساختوساز در بورس به سودآوری مطمئن و توسعه پایدار توأمان بتوان رسید. 

گرچه بارها و بارها درباره علاقه مندی شرکتهای خارجی برای مشارکت در صنعت و بازار ایران نوشتهایم و شنیدهایم اما تا چه میزان میتوان بر این مشارکت در تأمین مالی حساب کرد.

اما چه فرصتها و نیازهایی در این مسیر دیده میشود؟ ایران کشوری است که به شدت به روشهای جدید و فناوریهای روز برای صرفهجویی در صنایع و تولید هر چه بیشتر کالاهایی مانند مسکن نیاز دارد. سودآوری این فعالیتها نیز کم نیست شرکتهای غربی هم میتوانند در بیع متقابل وارد صنایع ایران شوند، و به صورت مستقیم از صنعت ساختمان ایران آن هم از طریق ابزارها و نهاد مالی به سودآوری برسند. چنانکه شرکتهای چینی در طرحهای فولادی اقدام به تأمین مالی کردهاند. با این حال راههای بسیاری برای نیل به این همکاری وجود دارد که رفع موانع سیاسی نه انتهای آن بلکه کلیدی برای گام نهادن در راه کاهش مشکلات است.

مسکن حتی در بورس

شاید اگر قرار باشد این مسیر پیموده شود بیش از هر بازار دیگری بورس مورد توجه قرار گیرد اما تا چه میزان ابزارها و نهادهای مالی که سرمایهگذاران خارجی با آن آشنا هستند در بورس ما تثبیت شده و آیا از طریق بورس میتوان به بازار مسکن که معمولاً انتهای آرزوی سرمایهگذاران و سوداگران است دسترسی یابند. حال تصور کنید همه موارد به خوبی پیش رود آیا سرمایهگذاری خارجی یک تهدید است یا فرصت؟ آیا چین و یونان با هجوم سرمایههای خارجی در یک مسیر اقتصادی طی طریق کردند و به یک نتیجه رسیدند؟ این سؤال قابل تأمل را در شماره آینده مفصل بررسی خواهیم کرد.