هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسکن مهر گران می‌شود

از آنجا که  قیمت زمین سهم عمدهای در قیمت نهایی مسکن دارد و حذف این سهم تأثیر بسزایی در کاهش قیمت مسکن برای متقاضیان مسکن مهر داشته است ، با ادامه این سیاست در سالهای آتی میتوان امیدوار بود که این سهم بیش از این هم برای متقاضیان کاهش یابد.بر خلاف سیاستهای ناکارآمد گذشته که زمینهای دولتی به قیمت روز به سازندگان واگذار میشد و به تبع آن تورم زمین در قیمت نهایی مسکن توسط سازندگان اعمال میشد در برنامه مسکن مهر دولت با تخصیص زمینهای دولتی در قالب اجاره بلندمدت ۹۹ ساله عملاً گام مهم و صحیحی در راستای اصلاح سیاستهای ناکارآمد گذشته برداشته است. علت عدم واگذاری مالکیت زمینهای مسکن مهر به متقاضیان آن است که باید توجه داشت زمین یک منبع کمیاب  است و همچنین در اقتصاد کلان زمین کالایی منحصربهفرد است یعنی اینکه زمین غیرقابل جانشین و غیرقابل جابهجایی است و به عبارتی سادهتر نمیشود زمین را تولید و تکثیر و یا  مانند سایر کالاها از خارج وارد کرد. پس لازم است مدیریت و تخصیص بهینه منابع زمین در دستور کار متولیان سیاستگذاری بخش زمین و مسکن قرار بگیرد.در این راستا دولت دو راه پیش رو داشته است؛ یکی اینکه مثل دورههای قبل زمین را به قیمت روز واگذار میکرد که در این صورت کما فی سابق این سیاست غلط موجب افزایش قیمت زمین و مسکن در سالهای گذشته میشد و یا اینکه مالکیت این زمینها را بدون دریافت هزینه واگذار کند که این کار نیز عقلانی نیست. اما راه سوم هم این بوده است که این زمینها به شکل اجاره بلندمدت ۹۹ ساله در اختیار متقاضیان مسکن مهر قرار بگیرد که در این حالت دولت با در دست داشتن مالکیت این زمینها در آینده میتواند برای توسعه طرحهای شهری یا تولید مسکن جدید از این ظرفیت مجدداً استفاده کند اما متأسفانه دولت با واگذاری مالکیت این زمینها اشتباه تاریخی مرتکب خواهد شد و بسیاری از منابع ملی و محدود زمین کشور را از دست خواهد داد و این سرمایه اجتماعی را برای آیندگان به هدر خواهد داد.