مشکلات واگذاری مسکن مهر

شمار نشریه : 184

گروه بازار ساختمان: یکی از اصول سیاستی مسکن مهر تخصیص زمین با هزینه صفر و به صورت اجاره ۹۹ ساله به متقاضیان بوده است.به اعتقاد برخی از کارشناسان واگذاری مالکیت زمینهای مسکن مهر به منزله نادیده انگاشتن اصول منطقی و دقیق برنامه مسکن مهر است و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و تبعات منفی آن در آینده نزدیک به وضوح قابلمشاهده خواهد بود.  برای پیگیری این موضوع که واگذاری مالکیت زمینهای مسکن مهر چه مزایا و معایبی دارد با چند تن از کارشناسان گفتگو کردیم که در پی میآید:

کاهش اختیارات دولت

علیرضا بهبهانی، کارشناس مسکن در مورد این سؤال که آیا واگذاری مسکن مهر به سود مردم و دولت است، به پیام ساختمان گفت: واگذاری مالکیت این زمینها، مشکلات بسیاری را در آینده  ایجاد میکند که از آن جمله میتوان به کاهش اختیارات دولت بر روی زمینهای شهری و همچنین افزایش هزینه طرحهای توسعه شهری برای شهرداریها اشاره کرد . وی افزود: این موضوع خود از مشکلات توسعه خدمات شهری و بالا رفتن هزینههای تملک و اجرای طرحها در بسیاری از شهرداریهای کشور در حال حاضر میباشد.

مسکن مهر آوانس زمانی است

ایرج ساعدی،کارشناس مسکن در مورد فروش زمینهای مسکن مهر گفت: هر طرحی باید قبل از اجرا كارشناسی شده و از جهات مختلف مورد مطالعه قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه برای طرح بزرگی مثل مسكن مهر تنها نمیتوان به بررسی جنبههای اقتصادی آن بسنده كرد چون به طور مستقیم با اقشار مردم در ارتباط بوده و جنبههای اجتماعی و روانی و ... آن به مراتب حساس تر از جنبههای اقتصادی میباشد، افزود: مسكن مهر امتیازی است جهت خانهدار شدن افراد كم درآمد، نه اینكه اسكناس مستقیم در دست آنها و با واگذاری مالکیت زمینها، این امتیاز تبدیل به نقدینگی خواهد شد كه در بسیاری از موارد ممكن است در اهداف دیگری استفاده شود.

وی ادامه داد: اگر قرار بود به جای این امتیاز نقدینگی بدهند، چه احتیاجی به ساخت این همه مسكن بود؟ این مسكن را به فرد میدهند تا چند سالی در آن اقامت داشته و پس از اینكه اندكی سر و سامان گرفتن به شخص دیگری كه روزگار چند سال قبل خودش را داشته، واگذار کند و در واقع شبیه یك آوانس زمانی است.

ساعدی پیشنهاد داد: به جای مالکیت عرصه باید برای افرادی كه خواهان جابهجایی هستند امكان جابهجایی با مسكن مهر مشابه فراهم آید. هم چنین در صورت انصراف، متقاضی جدید پول این فرد را با محاسبه افت تورمی زمانی به فرد پرداخت كند.

اشتباهات دولتهای قبل را ادامه ندهید

حمید عسگری ، کارشناس مسکن با بیان اینکه با دست به دست شدن زمینها و افتادن آن به دست سوداگران و سودجویان، قیمت زمین مرتباً بالا میرود،گفت: لزوماً همۀ زمینهای اعطائی توسط دولت به مردم به مسکن تبدیل نمیشود و قبل از ساختهشدن مسکن به فروش میرسد . وی افزود: اعطای زمین یارانهای و ارزان قیمت باعث ایجاد رانت میشود و زمین به قیمت روز و حتی بالاتر از آن به مردم فروخته میشود.در نتیجه که افزایش قیمت شتاب بیشتری به خود میگیرد و سهم قیمت زمین در قیمت نهایی مسکن به حد نامتعارفی میرسد.

عسگری با اشاره به اینکه به نظر میرسد دولت میخواهد راه دولتهای گذشته را طی کند و موجب آشفتهبازار مسکن مهر شود،گفت: عدم واگذاری مالکیت زمین باعث میشود تا مدیریت و کنترل این کالای ارزشمند و کمیاب در دست دولت باقی بماند و از افتادن آن در ورطه سوداگری و در نتیجه گران شدن قیمت آن جلوگیری شود، ضمن اینکه از زاویه دید متقاضیان و استفادهکنندگان واقعی، هیچ تفاوتی با مدل های قبلی یعنی واگذاری مالکیت مشاهده نمی شود.

امکان تبدیل مسکن مهر

به مسکن ملکی

سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس با اشاره به موافقتهای اولیه برای تبدیل مسکن مهر ۹۹ ساله این شهر به مسکن ملکی،گفت: این برنامه اختیاری است و متقاضیان در صورت تمایل میتوانند برای این کار درخواست دهند.حسن ولیپوراظهار کرد: با توجه به تقاضای عدهای از متقاضیان برای تبدیل مسکن مهر 99 ساله آنها به ملکی، این موضوع در مجمع شرکت عمران شهرهای جدید ایران مطرح و با آن موافقت شد.

 وی تصریح کرد: در گام اول برای تبدیل 5 هزار مسکن مهر 99 ساله شهر پردیس برنامهریزی کردهایم و کارهای اجرایی آن در حال پیگیری است.این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که این برنامه برای متقاضیان چقدر هزینه در بر خواهد داشت، گفت: تعیین قیمت تبدیل مسکن مهر 99 ساله به مسکن ملکی به عواملی از جمله جانمایی پروژهها و متراژ واحدها بستگی دارد و در حال حاضر هیچکس نمیتواند قیمت دقیقی دراینباره اعلام کند.

سرپرست شرکت عمران پردیس با اشاره به اینکه قیمت تبدیل مسکن مهر 99 ساله به ملکی از طریق کارشناسان رسمی دادگستری مشخص خواهد شد،ادامه داد: از آورده متقاضیان برای تأمین خدمات روبنایی استفاده نمیشود و هزینههای مربوط به خدمات روبنایی پروژههای مسکن مهر از محل تهاتر زمین تأمین میشود تا باری از دوش متقاضیان برداریم.

فروش زمینهای مسکن مهر حق دولت است

آقایی، نایب رئیس کمیسیون عمران با مناسب دانستن فروش زمینهای مسکن مهر به پیام ساختمان گفت: فروش این زمین حق مسلم دولت است و باعث افزایش  میزان ساختوساز میشود و در این بین کسانی که میخواستند واحدهای  خود را واگذار کنند به صورت رسمی و قانونی آن را واگذار میکنند . وی افزود: خرید و فروش زمینهای مسکن مهر اختیاری است و کسی نمیتواند مردم را اجبار به فروش کند .همچنین بسیاری از مسکنهای مهر به علت نبود تسهیلات رها شدهاند و این موضوع باعث مشارکت بیشتر انبوهسازان خواهد شد .

آقایی در مورد قیمت زمینها گفت: پروژه مسکن مهر پروژه ملی است و مطمئناً دولت جز تأمین مسکن برای اقشار ضعیف هدف دیگری ندارد و مطمئناً با نظارت دقیق میتواند به بهترین قیمت این واحدها را در اختیار دهکهای کم درآمد بگذارد .وی افزود: توقف ساخت مسکن مهر منجر به بحران تأمین مسکن اقشار کم درآمد، افزایش قیمت مسکن و در نتیجه افزایش تقاضا نسبت به عرضه واحد مسکونی خواهد شد که در نهایت منجر به خروج بازار مسکن از حالت تعادل میشود.