آبرسانی به مسکن مهر فیروزکوه

شمار نشریه : 184

آبرسانی به ساختمانها و واحدهای مسکن مهر فیروزکوه به همت آبفای شرق استان تهران تقویت شد.

مخزن آب 200 متر مکعبی دشت ناصر فیروزکوه با حضور فرماندار این شهرستان بهرهبرداری شد. عملیات برپایی مخزن هوایی 200 متر مکعبی آب دشت ناصر فیروزکوه (مسکن مهر)، به منظور تقویت فشار آب منطقه دشت ناصر با حضور فرماندار این شهرستان انجام شد.

مسعود هادیزاده، مدیر امور بهرهبرداری آبفای فیروزکوه در این زمینه اظهار داشت: با هماهنگی و پیگیریهای به عمل آمده از سوی مدیرعامل شرکت آبفای شرق استان تهران، استقرار این مخزن آب هوایی با هدف تامین فشار آب مناطق مسکونی دشت ناصر فیروزکوه (مسکن مهر) در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی آن به پایان رسید.