هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تغییر کاربری جنگل های شمال

قوای مجریه و قضاییه ، متخلفان تغییر کاربری جنگل های شمال را شناسایی و با آنها برخورد می کنند .معاون عمرانی وزیر کشور در حاشیه نشست شورای اداری مازندران با بیان اینکه شمال کشور تنها متعلق به عصر حاضر نیست از تبدیل جنگل به عرصه کاربریهای نامناسب انتقاد کرد و افزود : روند این تخلفات نگران کننده است .

هوشنگ خندان دل همچنین دفع زباله را از دیگر مشکلات مازندران اعلام و تصریح کرد نازیبایی ناشی از قرار گرفتن زباله در طبیعت زیبا و بی بدیل کشور مخاطراتی را برای سلامت و بهداشت مردم و تولیدات کشاورزی به همراه دارد که شایسته این مناطق نیست .