هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تسهیلات مسکن در کشور کافی نیست

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: تسهیلات مسکن در کشورهای خارجی تا 80 درصد قیمت خانه را تحت پوشش خود قرار میدهد اما این مسئله در  مورد کشور ما فقط شامل 5 درصد قیمت مسكن مي شود. مهرداد بائوجی لاهوتی افزود: درطرح جامع مسکن که توسط وزیر راه وشهرسازی ارائه شده  همه ابعاد از جمله قیمت زمین، میزان تسهیلات به افراد و به خصوص توجه به دهکهای پایین جامعه لحاظ شده است.

لاهوتی تصریح کرد: وزیر مسکن با کمیسیون عمران در این زمینه جلساتی داشتند و از نقطه نظرات ما نیز استفاده کردند که تاکنون این طرح 40 درصد راه را پیموده است.

وی یادآور شد: واقعیت این است هر دولتی كه تا كنون آمده طرحهای متفاوتی برای مسکن ارائه داده است اما نتایج مورد قبول حاصل نشده اما این طرح میتواند نقشه راهی برای دولتهای آینده نيز باشد.