هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شروط استقبال از طرح مسکن کارگران

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با استقبال از طرح تامین مسکن کارگران ابراز امیدواری کرد: در نحوه اجرای این طرح، مشکلات طرح مسکن مهر اصلاح شود تا قشر کارگری به معنای واقعی طعم خانهدار شدن را بچشد.

فتحلله بیات، اظهار کرد: مسکن کارگران از اهمیت ویژهای برای دولت برخوردار است و بر همین اساس پیش بینی شده که تا سه سال آینده اعتبار لازم برای اجرای طرح مسکن کارگران اختصاص یابد.

وی ادامه داد: در حال حاضر دولت و وزارت کار از میزان حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران خود به طور دقیق اطلاع دارند، بنابراین جامعه کارگری با این شرط که سهم آورده متقاضیان با توجه به توان مالی کارگران درنظر گرفته شود، از این طرح استقبال میکنند.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور شرط استقبال از طرح مسکن کارگران را تامین زیرساختهای مورد نیاز عنوان کرد و افزود: متاسفانه به دلیل مشکلاتی که در ادامه طرح مسکن مهر به وجود آمد بسیاری از کارگران در میانه راه انصراف دادند با این حال عدهای همچنان در انتظار تحویل واحدهای مسکونی خود به سر میبرند.

به اعتقاد این فعال کارگری دولت قبل از اجرای پروژههایی همچون مسکن حمایتی، مسکن اجتماعی و مسکن کارگران باید شکل اجرای آنها را به درستی برنامهریزی کند و مواردی همچون دسترسی نیروی کار به محل کار و امکانات مورد نیاز واحدها را در نظر بگیرد تا با مشکلات پس از اجرای طرح مواجه نشود.