تشکیل صندوق توسعه مسکن

شمار نشریه : 184

وزیر راه و شهرسازی در نشست ریس جمهور با وزیر و معاونان وزارتخانه از رئیس جمهور درخواست کرد: منابع بازگشت از اقساط مسکن مهر در صندوقی با عنوان صندوق توسعه مسکن تمرکز یابد تا سیاستهای دولت در امر مسکن محقق شود. عباس آخوندی با اشاره به اینکه در بخش مسکن برنامههای متعددی را در دست اقدام داریم ، افزود : اولین گامی که در این ارتباط برداشتیم، به روز کردن طرح جامع مسکن است که تصویری شفاف از این بخش را در اختیار قرار دهد. وی گفت : این بازنگری در تابستان سال جاری به اتمام خواهد رسید و یافتههای آن به تنظیم بودجة بخش مسکن در سال 1394 و تدوین برنامه ششم توسعه کشور در بخش مسکن کمک خواهد کرد. آخوندی یادآور شد : سطح بافتهای تاریخی و فرسوده در شهرهای کشور به 76 هزار و 400 هکتار در 495 شهر می رسد. وی افزود : این بافتها که شکلدهندة هویت شهری و فرهنگی ما در پهنة سرزمین است و خاطرات یک ملت را با خود دارد، با مخاطره جدی مواجه است.

لازم به تاکید است که جمعیت ساکن در این بافتها بالغ بر یازده میلیون نفر است. همچنین سطح سکونتگاههای غیر رسمی و یا به عبارتی حاشیهنشینی در 77 شهر ایران که مطالعات مربوطه در آنها انجام شده است به 52 هزار هکتار با جمعیتی حدود شش میلیون نفر می رسد. این آمار مبین وضع فقر شهری عمیق در گستره سرزمین است. وی تاکید کرد: به دلیل نوع مدیریت منابع بانکی ، هم تجهیز منابع جدید در این بخش دچار اشکال شده است و هم درصد تخصیصیافته از کل منابع بانکی به امر مسکن از حدود 30درصد به 12و نیم درصد کاهش پیدا کرده است. همه اینها نشانگر وضع خطیر بخش مسکن در کشور است. وزیر راه و شهرسازی گفت: حال که مسکن مهر آثار تورمی خود را بر جای گذاشته و این آثار غیر قابل بازگشت است، منابع بازگشت از اقساط مسکن مهر در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه مسکن تمرکز یابد تا صرف جبران کسری صندوقهای پسانداز مسکن، پرداخت تفاوت سود تسهیلات و تضمین اجرای سیاستهای دولت در امر مسکن در بهسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی بر اساس قانون ساماندهی مسکن شود.