دولت نباید مسکن ساز باشد

شمار نشریه : 184

رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت نباید مسکنساز باشد و باید تنها شرایط را برای مسکندار شدن مردم فراهم کند، گفت: برای آبادانی سواحل جنوب کشور برنامهریزی کردهایم؛ برای رونق اقتصاد و ایجاد بنادر وسیع در این منطقه نیاز به حضور بخش خصوصی است.

 حسن روحانی که در نشست با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی صحبت میکرد تغییر مصالح ساختمانی و نظارت بر کیفیت مصالح مصرف شده در ساخت و سازها را از مواردی دانست که باید مد نظر وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن باشد و بیان کرد: با شیوهای که امروز برای ساخت و سازها در کشور انجام می شود منابع و امکانات گستردهای اتلاف خواهد شد در حالی که باید به گونهای برنامهریزی کنیم تا از فضا و امکانات موجود به نحوی که کمترین اتلاف انرژی را در پی داشته باشد به طور صحیح استفاده کنیم. روحانی افزود: باید مکان یابی برای ساخت ساختمانها با نظارتهای دقیق باشد تا به محیط زیست آسیبی وارد نشود.

رئیسجمهور با اشاره به لزوم مکانیابی صحیح برای ایجاد شهرهای جدید در کشور و شروع فعالیتها در این زمینه اضافه کرد: باید برای چگونگی توسعه شهرهای موجود برنامهریزی کنیم چرا که بدون برنامهریزی مشکلات فراوانی از جمله حاشیهنشینی و ایجاد بافتهای فرسوده در شهرها به وجود خواهد آمد.

روحانی با بیان اینکه نباید در زمینه ساخت و ساز مسکن به منابع بانک مرکزی متکی شویم، گفت: مسکن مهر بزرگترین خسارت را در ایجاد وضعیت تورمی به کشور وارد کرد در حالی که دولت نباید مسکن ساز باشد بلکه تنها شرایط را برای مسکن دار شدن مردم فراهم کند.رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه برنامهریزیها و مطالعات برای جابه جایی پایتخت باید در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد، گفت: تهران همواره به عنوان مرکز تجاری، اقتصادی و دانشگاهی کشور باقی خواهد ماند اما باید تلاش کنیم تا بار سیاسی این شهر کاهش یابد.