ماکوتا اوناشیم؟

شمار نشریه : 184

طی چند سال اخیر «سبک زندگی ایرانی» و «هدفمندی یارانهها» دو موضوع پر بحث در رسانهها، محافل و مجامع مختلف داخلی بودهاند. تفاوت این دو موضوع در این است که هدفمندی یارانهها چند سالی است کلید خورده ولی گویا هیچ کلیدی به سبک زندگی ایرانی نمیخورد و ظاهراً همین موضوع باعث شده تا مسئولان محترم به این نتیجه برسند که «راه ایجاد سبک زندگی ایرانی از هدفمندی یارانهها میگذرد». یعنی قرار نیست کسی به کسی بگوید چه طور زندگی کند، بلکه وقتی شرایط طوری باشد که کسی نتواند طور دیگری زندگی کند، خودبهخود سبک خاصی از زندگی برای مردم نهادینه میشود. البته در این میان هستند کسانی که حرفهای دیگری میزنند؛ مثلاً عدهای میگویند نیاز به این کارها نبود و ما میتوانستیم طی اقدامي زيبا، جادار و مطمئن؛ سبک زندگی ایرانی که کاملاً منطبق با فرهنگ خودمان باشد را وارد کنیم. برخی دیگر هم میگویند بهترين سبك زندگي را همين مسئولان خودمان دارند. حالا ما کاری به این حرفها نداریم بلکه میخواستیم بگوییم که هدفمندی یارانهها حتی بر شعر شاعران هم تأثیر گذاشته است؛ نمونهاش همین دوست خودمان، اکبر آقای اکسیر که شاعر معروفی هم هست و شعر طنز میگوید به علت هدفمندی یارانهها، اسم مجموعه شعرش را از «قزلآلا در پیادهرو» به «ماکوتااوناشیم» تغییر داده است! این شاعر طنزپرداز در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره تغییر عنوان مجموعه شعرش گفته: به علت تأثیر در افزایش بیرویه قیمت ماهی قزلآلا در عصر هدفمندی یارانهها، با هماهنگی ستاد تنظیمِ بازار شعر طنز و بخش ادبی فرابورس، تصمیم گرفتیم اسم مجموعه شعرم را از «قزلآلا در پیادهرو» به «ماکوتااوناشیم» تغییر بدهیم!

او درباره انتخاب عنوان «ماکوتااوناشیم» برای ششمین مجموعه شعرش گفت: این عنوان برگرفته از اولین شعر این مجموعه است که در ادامه میآید:

«اوکوتاماشه»

شاعران ما

هزار سال از لب شیرین نوشتند

هرچه فرهاد بود مرض «گند» گرفت

شاعران ژاپن اما

از ناوک مژگان

سرنگ انسولین ساختند

ماکوتا اوناشیم؟