هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دانشگاهی که انرژی تولید می‌کند

دانشگاه فني و  مهندسي ايالت اورگان آمريكا برق و گرماي مورد نياز خود را توليد ميكند. به گزارش روابط عمومي سازمان بهرهوري انرژي اين نخستين دانشگاهي كه توانسته انرژي مورد نياز خود را رأساً تإمين كند. این دانشگاه در زمینۀ آموزش و به کارگیری انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان یکی از مراکز علمی و آموزشی بزرگ،معروف و شناخته شده است. به طوری که این دانشگاه در چندین دهۀ اخیربا استفاده از انرژی زمینگرمایی، گرم میشود و هم اکنون نیز با استفاده از این منبع75 /1 مگاوات برق با روش تولید همزمان برق و حرارت استحصال مینماید.  

این گزارش میافزاید: علاوه بر موارد بالا، در اواخر سال 2013به منظور بهرهگیری از سایر منابع انرژی تجدیدپذیر برای تولید برق،نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت2 مگاوات در مساحت9 هکتار در زمین این دانشکده نصب شدهاست.