نور ماه براي روشنايي شهر

شمار نشریه : 184

از سوي يك شركت سوئدي ايده جالبي براي روشنايي شهرها پيشنهاد شده است. این ایده شامل استفاده از مو ادی است که درحال حاضر برروی کرۀ ماه برای روشن شدن سطح آن وجود دارد. به گفتۀ مقامات این شرکت هدف از این پروژه افزایش توان ماه در انعکاس نور خورشید به زمین است تا آسمان شب اندکی روشن تر شود. اقدامی که به معنای مصرف کمتر برق و در نتیجه کاهش گرمای جهانی است.

بنابراین گزارش:"پاول پروس" مدیر اجرایی این شرکت میگوید: میخواهیم در مورد این پروژه اطلاعات عمومی را افزایش داده و در مورد بحران جهانی مصرف نادرست انرژی مردم را آگاه کنیم. وی مدعی است که مبلغی در حدود 52 میلیون دلار برای انجام تحقیقات و آزمایش در این مورد اختصاص داده است. درحال حا ضر این شرکت در حال بررسی امکان صاف کردن بخشی از سطح ماه به منظور افزایش توان انعکاسی آن است و براساس تحقیقات این شرکت، با صاف کردن حدود0.1 درصد از سطح ماه میتوان به 80 درصد از توان روشنایی مطلوب رسید. این گزارش میافزاید: پروس میگوید؛ ما درحال بررسی سطوح و ترکیبات خاک و مواد بر روی کرۀ ماه و چگونگی استفاده از آن ها هستیم. شرکت فورو اعلام کرده است تأثیرات روشنایی میتواند طی 30 سال روی داده و این مدت، زمان کافی در اختیار انسانها قرار میدهد تا خود را با استفادۀ این میزان نور وفق دهند.