هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

استفاده بهينه از كولر آبي

گروه تأسیسات: امسال گرماي هوا زودتر از موعد فرارسيد. در سالی كه 24 استان كشور در وضعيت قرمز آبي قرار دارند، ديگر از ابر بهاري سحرگاهان ارديبهشت خبري نيست. بايد گفت تابستاني كه نيكو نيست و بنا است گرمترين تابستان اين سالها باشد از اين اردیبهشتماه پيداست. با اين خبر به پيشواز تابستان ميرويم. براي اهالي خاك گرم جنوب تابستان از هم اكنون شروع شده است و خانوادهها كولرهاي گازي را به كار انداختهاند تا همان دمي را كه در خانه به سر ميبرند اندكي آسودهخاطر باشند. براي ما مركز نشينان و بيشتر سكنه فلات ايران روشهاي ارزانتر كافي است. راهكارهاي مصرف بهينه مصرف كولر گازي را در نوشتاري جداگانه و در شمارههاي بعد بررسي خواهيم كرد ولي اينك در ميان وسايل سرمايشي مختلف به پركاربردترين آنها يعني كولر آبي ميپردازيم.

بهینهسازی انرژی در کولرهای آبی

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است براي صرفهجويي، منطقی کردن انرژي و حفاظت از محيطزيست معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرايندها و سيستمهاي مصرفکننده انرژي را تهيه و تدوين كند. به اين ترتيب سازمان بهرهوري با همراهي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران دستورالعملي را تحت عنوان برچسب انرژي براي كولرهاي آبي تدوين كرده كه حاوي اطلاعات مربوط به معيارها و مشخصات فني در هر محصول و مقايسه آن با معيارها و مشخصات فني مصوب است. اين برچسب بر روي دستگاه و كارتن بستهبندي كاملاً قابل رویت بوده و بهترين معيار براي تشخيص بهرهوري انرژي محصول خريداري شده است.

علاوه بر اين معيار ، در نصب و بهکارگیری هم بايد نكاتي را مدنظر قرار داد تا بهرهوري محصول افزايش يابد. بهکارگیری راهكارهاي عنوانشده راندمان و کار آیی محصول را گاه تا 40 درصد افزايش میدهد.

- برای زیر کولر از چهارپایهای به ارتفاع 30 سانتیمتر استفاده کنید و کولر را در نزدیکی لوله دودکش و هواکش آشپزخانه و لوله چاه فاضلاب قرار ندهید چرا که  موجب بخار شدن آب و كاهش راندمان كولر خواهد شد.

- هنگام راهاندازي مجدد كولر از نبود زنگزدگي و سوراخ شدگي اطمينان حاصل كنيد؛ براي جلوگيري از اين اتفاقات ميتوان محلهاي زنگزده را در پايان فصل گرما رنگ و ضد زنگ زد.

- ياتاقانهاي توربين و جا روغنیها را روغنکاری كنيد تا مطمئن شويد که مانعی در حرکت آنها موجود نیست.

- تسمه و فلکههای موتور و توربین باید در یک امتداد باشند تا موجب لنگی و ساییدگی تسمه و لرزش نشود.

- معمولاً پمپهای آب احتیاج به روغنکاری ندارند ولی آنها را از جای خود خارج کرده و رسوب اطراف پروانهها را تمیز کنید همچنین صافی آن را تمیز کرده و در جای خود قرار دهید.

- با پر کردن تشتک تحتانی از آب و روشن نمودن واترپمپ اطمینان حاصل كنيد که مسیر آب در شیلنگ و سه راهه و آب پخشکنها باز است.

- ناودان های پخشکننده مستقر در در پوش ها را تمیز کرده تا منافذ آنها باز شود.

- شناور را طوری تنظیم نمایید که آبی از تشتک یا دریچه اطمینان سرازیر نشود.

- هنگام روشن کردن کولر ابتدا به مدت ده دقیقه واترپمپ را روشن کرده تا پوشال ها خیس شوند و قبل از روشن کردن موتور اصلی کولر برای اولین بار پارچه بزرگی را خیس نموده جلوی دریچه ها بگیرید تا ذرات زنگ و گرد خاک را به خود گرفته و محیط را کثیف نکند.

- تعويض هر ساله پوشالها جداً توصيه میشود، اين كار علاوه بر ایجاد محيط مطبوع درون خانه از آلودگي و ايجاد ذرات معلق در فضاي خانه جلوگيري ميكند. ضمن اينكه آب نيز سادهتر از پوشالها جاریشده و محيط را خنک ميكند.

دماي آسايش در تابستان

روزهايي پيش ميآيد كه هوا مساعد است و نياز زيادي به استفاده از كولر نيست. با نصب يك دماسنج ساده و حفظ دماي اتاق در محدودي 25 درجه تا 27 درجه سانتيگراد در تابستان و خاموش كردن كولر آبي در مواردي كه دماي اتاق به پايينتر از اين ميزان ميرسد، ميتوان در صرفهجويي آب و برق نقش مؤثري داشت.  براي نگهداشتن دماي اتاق در شرايط دماي آسايش ميتوان به ظرفيت برودتي كولرها توجه كرد و نوع آن را بسته به شرايط آب و هوايي محل انتخاب نمود.  استفاده بيمورد يا همزمان از وسايل خانگي گرمازا باعث افزايش گرماي محل كار و سكونت ميشود و در نتيجه نياز به استفاده از كولر را افزايش ميدهد. در حد امکان از روشن نگهداشتن مداوم کولر در طول روز پرهیز شود و به ویژه تا حد امکان سعی گردد که از دور آهسته کولر استفاده شود تا دستگاه فشار کمتری متحمل گردد. در صورت امکان، کولر آبی خود را در مسیر باد نصب کنید، زیرا این کار به علت کاهش فشار بر کولر باعث افزایش بازدهی آن و کاهش مصرف انرژی میشود.