هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حضور تشريفاتي تجهيزات ایمنی

گروه تأسيسات: خانه امن و آرام
حق هر شهروندي است كه هنگفت
ترين هزينه زندگي خود را صرف آن ميكند. در اينجا از «حق» سخن گفتيم نه از «بايد» يا «شايسته است» و يا ديگر مترادفهايی كه به جاي آن ميتوان گذاشت. حقي كه براي سالها بازيچه قرار گرفت آن هم به بهانه سود بادآوردهاي كه اين بار باد آنها با خود نبرد. هر ایرانی اين حق را دارد که خانهای امن و آرام داشته باشد البته نه به این دلیل که هنگفتترين هزينه را حتي نسبت به همتاي ژاپني و فرانسوي و انگليسي خود پرداخت ميكند، بلكه به این خاطر كه جانپناه او است.

اصول ايمني رعايت نميشود

حسين عقيلي، با شركتي كه تأسیس ميكند، بنيانگذار ساخت تجهيزات آتشنشاني براي پالايشگاهها، پتروشيميها، چاههاي نفت و اصولاً هر جایی است كه با گاز و نفت سروکار دارد. در اين راه گواهيها و تأييديههایی گرفته و تأليفاتی داشته كه سه كتاب او« آتش و آب»، «اطفای حريق مخازن» و «کاربرد فوم در آتش نشاني» آخرين تألیفات او هستند.

 به نظر عقیلی؛ اصول ايمني در ساختمانسازيهاي ما رعايت نميشود و بازرسان نظام مهندسي هم كملطفي ميكنند. اين مسئله به گفته وي سازندگان را نسبت به آتشنشاني بدبينكرده است و آنها كه سرمايهگذاريهاي هنگفتی کردهاند براي پايانكار سالها معطل ميمانند.

این کارشناس اطفای حریق به پیام ساختمان گفت:سازنده براي اين تعلل بايد مقدار زيادي بهره بانكي بدهد و در نهايت بر روي قيمت تمامشده بنا اثرگذار است و مصرفکننده نهايي ضرر میبیند.» وی توصيه کرد: سازنده براي تسريع كارش راههاي فرعي را انتخاب نكند و به اين بهانه كه تحت فشار است از مسيرهاي بيراهه نرود چون در نهايت نتيجه نخواهد گرفت و مصرفکنندگان تجهيزات آتشنشانی را با اقدامات بي جاي خودمان دچار مشكل نكنيم .

حاضرم با شهردار صحبت كنم

بنیانگذار ساخت تجهيزات آتشنشاني ، عمري را در راه آتشنشاني ايران گذاشته و بينانگذار آن در ايران بوده است و 34 سال حضور مداوم چنان تعهدي در او ايجاد كرده كه ميگويد: حاضرم اگر فرصتي پيش آيد با شهردار، شوراي شهر و مديرعامل سازمان آتشنشاني جلسهای داشته باشم و لزوم اجراي اصول آتشنشاني در ساختمانها را برايشان توضيح دهم.

وی حضور تشريفاتي اين تجهيزات را به اندازه نبود آنها زيانآور ميداند و معتقداست: در مملكت ما كارهاي زيادي صورت گرفته و ساختمانهاي بعضاً زيبايي هم ساخته شده است ولي بنا به دلايلي رسالت آتشنشانی خوب انجام نشده است.

جنگ تبديل به فرصت شد

بنيانگذار ساخت تجهيزات آتشنشاني در مورد کارش گفت:موقعي كارم را شروع كردم كه هيچ قطعه آتشنشاني در ايران ساخته نميشد و شركتهاي گاز و نفت به ما اعتماد نميكردند، اما جنگ آغاز شد و كشور مشكل ارز خارجي پيدا كرد. ما نیز قراضهها را برميداشتيم و از آن ابزار ميساختيم .الان كار ما به جايي رسيده كه 90 درصد شركتهايي كه به ثبت رسيدهاند تجهيزات آتشنشانی به صنعت نفت و جاهاي ديگر ميفرستند .

قانون داريم ولي اجرا نيست

عقيلي افزود: در قوانين نظام مهندسي مبحث ايمني هم دیدهشده و ما كشور پيشرفته و بافرهنگي هستيم و براي همه چيز قوانين خوبي داريم اما اجراي قانون از همه چيز مهم تر است.  وی ادامه میدهد:هنگامي كه ميخواستند قوانين را تدوين ، مهندس روشن رئيس سازمان استاندارد از من دعوت كردند اما چون سفر خارج از كشور در پيش داشتم نتوانستم حضور داشته باشم.

این کارشناس آتشنشانی به بازديد خود از برجي در شمال شهر تهران اشاره کرد و گفت: وقتي به انتهاي برج رسيدم ديدم قسمتي بستهشده و فضاي هدررفتهاي است، پرسيدم كه چيست؟ گفتند اينجا پله اضطراري بوده که آن را بستهايم. درحالیکه اين فضا اصلاً ارزش افزودهای براي ساختمان ايجاد نميكند و هيچ سودي ندارد ولي اگر حادثهاي يا آتشسوزي اتفاق بيفتد ممكن است به ضايعه انساني ختم شود.

وي ادامه داد: به ياد دارم يكي از كارشناسان ايمني خارجي را به يكي از بهترين هتلهاي تهران برده بودم ولي او از ماندن در آنجا امتناع كرد و گفت: دفعه پيش كه اينجا بودم سيستم هشدار آتشسوزی آن كار نميكرد و من حاضر نيستم اينجا بروم مگر اينكه در طبقه اول باشم. وی خاطرنشان کرد: باید همانگونه كه زياد هزینه ميكنيم نتيجه مطلوب هم بگيريم ولي امروز اين دو منطبق با هم نيستند.