هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بحران آب، صنعت را به تكاپو انداخت

بحران زیستمحیطی كه نه تنها كشور ایران بلكه بیشتر کره خاکی را در بر گرفته ، حاصل بيش از 2 قرن استفاده  بیرویه از منابع سوختي است تا جايي كه بسياري از جنگلها به ويژه در آفريقا و آمريكاي جنوبي نابود شدند و يك سوم منابع فسيلي جهان از دست رفت و  افزايش گرماي زمين مناطق ساحلي و جزاير كوچكي در اقيانوسهاي اطلس، آرام و هند را تهديد ميكند.

 شيوه استخراج ،توليد، مصرف و توليد زباله و دوباره استخراج بر اساس همه اين هشدارها و دلواپسيها در آستانه تحول است. صنايعي مانند صنايع سبز و تجديدپذير،ايجاد تصفيهخانهها، بازيافت زبالهها، نمونهاي از تحولي است كه نام آن را سبك زيست پايدار ميتوان گذاشت. با وجود سنت قدرتمند مهندسي و استفاده بهينه از طبيعت و همین طور اضطراري كه كشور هماكنون در زمينه محیطزیست با آن دست در گريبان است، ايران به مباحث صنعت سبز دير ورود كرده است. شايد ارزاني سوخت و منابع گازي و ... موجب شد كمتر اعتنايي به بهرهوري، اقتصاد پايدار و محیطزیست داشته باشيم. غافل از آنكه كشورهايي كه محيطزيستشان را نابود كردند، بسيار زودتر به ورطه فقر كشيده شدند. كشورهاي آفريقايي با آن جنگلهاي انبوه كه اكنون از آن دشتهايي بيشتر نمانده، مثالي هشداردهنده و هراسآور است.

مصطفي ابراهيمي كارشناس ابزار دقيق است كه تخصص خود را در راهی صرف كرده تا به جاي رهاسازی پساب و فاضلاب کارخانهها، آن را به چرخه توليد بازگرداند و از اين طريق علاوه بر بازدهي و بهرهوري بيشتر كارخانه كه يكي از راهكارهاي اقتصاد پايدار است، در راستای حفاظت از محيطزيست نيز گام بردارد.  

به حوزه شهري ورود نكرديم

ابراهیمی به پیام ساختمان گفت: ما به  حوزه تصفيه فاضلاب شهري و كشاورزي ورود نكردهايم و بيشتر در زمینه تصفیه آب و پساب صنعتي پالايشگاهها و نيروگاهها فعاليت ميكنيم. مجموعهاي كه من در آن كار ميكنم با تصفيه و زدودن ناخالصيها و اضافه كردن مواد شيميايي، پساب كارخانه را براي بازگشت به طبيعت، رودخانهها، دريا و يا حتي بازگشت به چرخه توليد و استفاده دوباره تصفیه ميكند. همچنین ناخالصيها را به حد مجازي میرسانیم تا از نظر زیستمحیطی استاندارد باشد و بتوان آنها را تخليه كرد.

وي دليل عدم ورود به حوزههاي شهري را دلايلي غيرفني مانند نبود پايبندي مالي و مانند اينها عنوان كرد  و افزود:توانايي تصفیه فاضلابهای شهری نیز وجود دارد.تقريباً پساب تمام  كارخانههايي كه روي سيالات كار ميكنند اين قابليت را دارند كه تصفيه شوند،حتي ما در صنعت كاغذسازي نیز متقاضي داريم ولي عمده مشتريان ما در نيروگاهها، پالايشگاهها و پتروشيميها هستند.

آبشیرینکن

این کارشناس با اشاره به اینکه در راستاي فعالیتهایشان به بحث آبشيرينكن هم وارد شدهاند،تصریح کرد: اين آب شیرین کنها براي آب شرب شهري نيست بلكه تنها براي مصارف صنعتي و يا بهداشتي كارخانهها استفاده ميشوند، اگرچه اين آبها نيز استانداردهاي آب شرب را دارند و حتي دو مرحله تصفيه روي آنها صورت میگیرد.»

نظارتها روي كارخانهها است

ابراهيمي در پاسخ به اين سؤال كه آيا سازمان محيطزيست بر روي فعاليتهاي مجموعه و كارخانههای تصفیه نظارت دارد يا خير گفت: محيطزيست نظارت دقيقي بر روي پساب کارخانهها دارد و حتي عنوان میشود، هرماهه آنها را بازديد ميكنند و سنجشهاي لازم را انجام ميدهند. وی افزود: پروسه كاري مجموعه بحث نظارتي را ايجاب نميكند و تمام نظارتها بر روي كارخانهها صورت میگیرد.

حساسيت بيشتر شده

وي با اشاره به اينكه دستگاههای تصفیه پسابهای صنعتی به تازگي افزايش يافتهاند، گفت: شركت ما 14سال سابقه دارد و شركتهاي ديگري نيز هستند كه كم و بيش در اين بازه زماني شروع به فعاليت کردهاند ولي تأكيد بيشتر بر روي موضوع پساب در 5 سال اخير شدت گرفته است که يكي از دلايل آن را ميتوان بحران آب عنوان كرد. ضمن اینکه حفظ محیطزیست نيز در اهميت و همه را به تكاپو انداخته است.