هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چه چیزی ملی‌تر از معماری ؟

آیا معماری مسئلهای ملی است؟ آیا فراملی است؟ آیا محلی است؟ آیا به همه مربوط است و اگر به همه مربوط است یعنی به کسی مربوط نیست؟ اینها سؤالاتی است که سالهای سال ذهن بشر را به خود مشغول نموده است؛ اما اگر راستش را بخواهید به اعتقاد ما معماری نه تنها مسئلهای ملی نیست بلکه آن کسانی که چنین حرفی را میزنند ما اعتقاد داریم معماری مسئلهای ملی نیست  و برای این حرفمان هم دلایل زیادی داریم چرا که اگر معماری مسئلهای ملی بود حتماً شاهد این وقایع بودیم:

حتماً تا الآن «معماری ملی ایرانی» از چین وارد کشور شده بود.

حتماً سرطان زا و مرگآور هم بود؛ یا اینکه حداقل با شستن آب میرفت و کوتاه میشد.

حتماً عدهای برای آن شماره تعیین کرده و میگفتند از امشب کلید بزنید و به تعداد گلهای ملی علی دایی، معمار ملی تولید کنید.

حتماً هلیکوپترهایی روی شهر گشت میزدند و در صورت بروز تخلف، مأمور مربوطه با عملیات راپل روی پشتبام خانهها فرود میآمد.

میتوان به این فهرست همچنان اضافه کرد ولی همکارانم دارند از اتاق فرمان اشاره میکنند « دست از سر معماری ملی بردار!